Разом ми - сила!


Список наукових та науково-методичних праць

доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, члена-кориспондента національної академії педагогічних наук України Гриньової Марини Вікторівни

 

 

1.       Методические рекомендации для выполнения самостоятельных заданий по школьной гигиене во время прохождения педагогической практики в школе / М. В. Гринёва, З. Ф. Палажченко, Н. М. Имшенецкая. – Полтава, 1988. – 11 с.

2.       Виховання саморегуляції навчальних дій у молодших школярів : метод. рекомендації для вчителів / М. В. Гриньова, Г. С. Кошляк. – Полтава, 1989. – 28 с.

3.       Сім'я і школа в справах навчання і виховання шестирічних школярів / М. В. Гриньова, Г. С. Кошляк. – Полтава, 1989. – 57 с.

4.        Формування саморегуляції навчальних дій молодших школярів (на матеріалі передового педагогічного досвіду вчителів малокомплектних шкіл Полтавської області) : метод. рекомендації для вчителів сільських малокомплектних шкіл / М. В. Гриньова, Г. С. Кошляк. – Полтава, 1989. – 47 с.

5.            Формирование у младших школьников саморегуляции учебных действий : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” / М. В. Гринёва ; Научно-исслед. ин-т педагогики Укр. СССР . – К., 1991. – 23 с.

6.           Саморегуляція навчальної діяльності школяра (теоретико-методичний аспект) / М. В. Гриньова. – Полтава, 1996. – 254 с.

7.            Саморегуляція навчальної діяльності школяра (теоретико-методичний аспект) / М. В. Гриньова. – Х. : Фоліо, 1997. – 256 с.

8.            Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / М. В. Гриньова ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1998. – 48 с.

9.           Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / М. В. Гриньова ; Інститут педагогіки АПН України. К., 1998. 361 с. Бібліогр.: с. 281306

10.         Валеологія : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / В. І. Бобрицька, М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 306 с.

11.         Програми з валеології для вищих закладів освіти / М. В. Гриньова. – Полтава : Скайтек, 1999. – 56 с.

12.         Дипломні та кваліфікаційні роботи, вимоги до їх написання, оформлення та захисту (для студентів природничого факультету) : посібник / М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Н. О. Гуріненко – Полтава, 2001. – 56 с.

13.         Методика викладання валеології : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2001. – 156 с.

14.         Організація навчальної діяльності підлітків з низьким рівнем досягнень при вивченні предметів природничого циклу : навч.-метод. посіб. / М. Гриньова, К. Вовк ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – 120 с.

15.         Современная биология. Тесты теоретической части I, II, IV–VII междунар. биологических олимпиад : учеб. пособ. : в 2 ч. / М. В. Гринёва, С. В. Страшко, Л. А. Животовская. – Полтава : АСМІ, 2002. – Ч. І. – 176 с.

16.         Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І, ІІ, IV–VII міжнар. біологічних олімпіад : навч. посіб. : в 2 ч. / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська. – Полтава : АСМІ, 2002. – Ч. І. – 176 с.

17.         Формування мислення у підлітків при викладанні зоології : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська, С. П. Пескун ;  Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – 336 с.

18.         Менеджмент в освіті : навч. посіб. для студ. і магістрів / М. В. Гриньова, О. Г. Штепа ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – 73 с.

19.         Методика викладання валеології : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 2-ге вид., доп. – Полтава : АСМІ, 2003. – 220 с.

20.        Методика викладання біології : навч.-польовий практикум / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2003. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці тем.

21.         Методика викладання валеології : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 2-ге вид., доп. – Полтава : АСМІ, 2004. – 220 с.

22.         Модульно-розвивальне навчання старшокласників на уроках біології : наук.-метод. посіб. для вчителя / Т. А. Петренко, М. В. Гриньова, С. П. Пескун ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2004. – 182 с.

23.         Педагогічні технології: теорія та практика : курс лекцій : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2004. – 180 с.

24.         Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності : навч. програма для студ. пед. вищих навч. закладів, що навчаються за спеціальностями “Валеологія”, “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, І. В. Мороз, А. О. Міненок. – К. : Освіта України, 2005. – 16 с.

25.         Основи валеології : навч. програма для студентів пед. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”) / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська, І. П. Кривич. – К. : Освіта України, 2005. – 20 с.

26.         Програмне забезпечення та інструктивно-методичний матеріал навчальних, польових та педагогічних практик студентів природничого факультету / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Полтава, 2005. – 164 с.

27.         ЕОТ в управлінні навчальним закладом. Інформаційні технології в освіті : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 74 с.

28.         Інформаційне забезпечення управління : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. А. Куленко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 16 с.

29.         Методологія управлінської діяльності. Педагогічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, С. В. Стрижак ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2006. – 37 с.

30.         Організаційна діяльність в закладах освіти : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. О. Свириденко, Т. В. Новописьменна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 34 с.

31.         Педагогіка з історією педагогіки : навч.-метод. посіб. / упоряд. проф. М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2006 – 106 с.

32.         Педагогічні технології: теорія та практика : курс лекцій : навч. посіб. / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

33.         Планування та прогнозування в навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 18 с.

34.         Природознавство : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – 258 с.

35.         Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 трав. 2006 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 356 с. – Бібліогр. : в кінці ст.

36.         Теорія та практика управління навчальним закладом : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Л. В. Литвинюк ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 48 с.

37.         Фінансово-економічна діяльність : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. В. Сорокіна, Н. В. Горобець ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 80 с.

38.         Явища в неживій та живій природі / Н. Гуріненко, С. Пескун ; за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2006. – 102 с. – Бібліогр.: с. 101–102.

39.         Біологія-10: Довідник для абітурієнтів та школярів ВНЗ : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, С. В. Страшко та ін. – К. : Літера ЛТД, 2007. – 656 с.

40.         ЕОТ в управлінні навчальним закладом. Інформаційні технології в освіті : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 74 с.

41.         Інформаційне забезпечення управління : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. А. Куценко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 16 с.

42.         Менделєєвські читання : зб. наук. пр. регіонального семінару, (Полтава, 28 берез. 2007 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО, Полтав. міський метод. кабінет, Полтав. держ. аграрна академія, Полтав. ун-т споживчої кооперації, Полтав. нац. техніч. ун-т. – Полтава, 2007. – 165 с.

43.         Методологія управлінської діяльності. Педагогічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, С. В. Стрижак ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 37 с.

44.         На допомогу учневі у підготовці до біологічних змагань : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, І. О. Козак, І. К. Лядський, К. Ф. Почерняєв ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО. – Полтава, 2007. – 72 с.

45.         Організаційна діяльність в закладах освіти : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. О. Свириденко, Т. В. Новописьменна ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 34 с.

46.         Педагогіка з історією педагогіки : навч.-метод. посіб. / упор. М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 106 с.

47.         Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26–27 квіт. 2007 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2007. – 304 с.

48.         Педагогічні технології: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2007. – 232 с.

49.         Планування та прогнозування в навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 18 с.

50.         Природознавство : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця. – 2-ге вид. – Полтава : АСМІ, 2007. – 258 с.

51.         Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. ХIV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 травн. 2007 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти, Ін-т пед. АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2007. – 488 с.

52.         Теорія та практика управління навчальним закладом : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Л. В. Литвинюк ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 48 с.

53.         Управління процесом навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. А. Даценко, С. П. Пескун ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 16 с.

54.         Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі (присвячується 120-річчю від дня народження М. І. Вавілова) : матеріали наук.-практ. конф. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. аграрна академія, Полтав. ін-т АПВ імені М. І. Вавілова УААН. – Полтава, 2008. – 404 с.

55.         ЕОТ в управлінні навчальним закладом. Інформаційні технології в освіті : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 74 с.

56.         Інформаційне забезпечення управління : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. А. Куленко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 16 с.

57.         Корпоративне управління : навч.-метод. посіб. / М. Гриньова, І. Шупта ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 46 с.

58.         Менеджмент в освіті. : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, О. Г. Штепа ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 73 с.

59.         Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава,29–30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – 537 с. – Бібліогр. в кінці ст.

60.         Методологія управлінської діяльності. Педагогічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, С. В. Стрижак ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 37 с.

61.         Педагогічні технології: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 230 с.

62.         Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 60 с.

63.         Самоменеджмент : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Ю. О. Клименко, Н. В. Бєляєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 54 с.

64.         Саморегуляція : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с.

65.         Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 12–14 берез. 2008 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – 403 с.

66.         Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / М. Гриньова, І. Шупта ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 47 с.

67.         Управління професійною діяльністю : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва, Т. С. Грицька ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2008. – 196 с.

68.         Фінансово-економічна діяльність : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. В. Сорокіна, Н. В. Горобець ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 80 с.

69.         Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 квіт. 2009 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. обласна рада, Полтав. міська рада, Полтав. держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, Кафедра пед. майстерності. – Полтава, 2009. – 238 с. – Бібліогр. в кінці ст.

70.        Менеджмент в освіті : програма та метод. комплекс (для студентів 5 курсу та магістрантів Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 65 с.

71.         Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XVI Каришинські читання : зб. наук. праць. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 черв. 2009 р.) за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2009. – 416 с. – Присвячується 95-річчю Полтав. держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка та 90-річчю природничого ф-ту. – Бібліогр. в кінці ст.

72.         Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять / уклад.: В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. М. В. Гриньова ; Полтав. держ. арарна академія, Полтав. краєзнавчий музей, Полтав. відділення українського ботанічного товариства. – Полтава, 2009. – 204 с.

73.         Природничий факультет: історія та сьогодення. До 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та 90-річчя природничого факультету / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2009. – 240 с.

74.         Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. Ч. I / М. В. Гриньова, Н. М. Сас ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 65 с.

75.         Психологія професійної діяльності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, А. В. Ткаченко, Ю. О. Клименко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності. – Полтава : ПДПУ, 2009. – 56 с. – Режим доступу : http : //library.pdpu. poltava.ua/docs/Tkachenko4.doc.

76.         Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12–13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. обл. рада, Полтав. міська рада, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 175 с.

77.         Управління інноваційним проектом : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 100 с.

78.         Управління професійною діяльністю : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва, Т. Г. Грицька ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2009. – 196 с.

79.         Формування природничо-наукового мислення у школярів при вивченні навчального предмету «Біологія». Книга для вчителя. 9 клас : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська, С. П. Яланська. – К., 2009 – 310 с.

80.         Хімія : довідник для абітурієнтів та школярів / М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, С. В. Пустовіт [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 464 с.

81.         Біологія – 10 : підручник для ЗНЗ / М. В. Гриньова, С. В. Страшко. – К., 2010. – 398 с

82.         Менеджмент освітніх закладів та управління проектами : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2010. – 258 с.

83.         Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVII Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр., (Полтава, 27–28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава : Астрая, 2010. – 308 с. – Бібліогр. в кінці ст.

84.         Природознавство : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця. – 3-ге вид. – Полтава : АСМІ, 2010. – 258 с.

85.         Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. Ч. І / М. В. Гриньова, Н. М. Сас, П. В. Ворона ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 52 с. 

86.         Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. Ч. ІІ / Марина Вікторівна Гриньова, Наталія Миколаївна Сас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 77 с. 

87.         Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23–25 квіт. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. облдержадміністрація, Полтав. обл. рада, Полтав. міська рада, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – 262 с.

88.         Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 11–12 берез. 2010 р.) / заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України та ін. – Полтава, 2010. – 216 с. – Режим доступу до кн. :https://library.pdpu.poltava.ua/docs/Конференція_педмайстерність_2010_готовий макет.doc. – Бібліогр. в кінці доп.

89.         Управління інноваційними проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас, П. В. Ворона ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава, 2010. – 113 с. – Бібліогр.: с. 110–112 (70 назв).

90.         Біблійна історія та християнська етика : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава 7 лют. 2011 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; Місіонерський. відділ при Священному Синоді УПЦ. – Полтава : Друкарська майстерня, 2011. – 200 с.

91.         Виховання: теорія і практика : навч.-метод. комплекс для студентів і магістрантів / М. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т. імені В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2011. – 216 с.

92.         Інноваційні підходи до створення навчально-методичного забезпечення спеціальності "Управління проектами" : матеріали Всеукр. семінару, (Полтава, 17–18 листоп. 2011 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 106 с.

93.         Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIIІ Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 26–27 трав. 2011 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава : Астрая, 2011. – 498 с.

94.         Методики самопізнання майбутнього лідера : [збірник тестових методик] / упоряд. М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко, Н. В. Бєляєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2011. – 116 с.

95.         Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з основ педагогічної майстерності : для студ. усіх спец. / за ред. М. В. Гриньової, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава : Р. В. Шевченко, 2011. – 72 с.

96.         Природоохоронне виховання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, М. М. Дяченко-Богун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-ге вид. переробл. І доповн. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 158 с.

97.         Проектна організація навчального процесу : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 77 с.

98.         Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. Ч. ІІ / М. В. Гриньова, Н. М. Сас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-е вид. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 77 с. – Бібліогр.: с. 75–77.

99.         Біблійна історія та християнська етика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава 13 берез. 2012 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; Місіонерський відділ при Священному Синоді УПЦ. – Полтава : Друкарська майстерня, 2012. – 200 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

100.      Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 100-річчю від дня народження Д. С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. – Полтава : Друкарська майстерня, 2012. – 126 с.

101.      Виховання: теорія і практика : навч.-метод. комплекс для студ. і магістрантів / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2012. – 216 с. – Бібліогр. в кінці тем. – Глосарій: с. 182–203.

102.      Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. для студ. і магістрантів / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2012. – 312 с. – Бібліогр. в кінці тем.

103.      Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XIX Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 17–18 трав. 2012 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. міська рада та ін. – Полтава : Астрая, 2012. – 469 с. – Бібліогр. в кінці ст. – З програмою. – До 100-річчя від дня народження А. П. Каришина.

104.      Методики самопізнання майбутнього лідера : [зб. тестових методик] / упоряд. М. В. Гриньова ; Полтав. мол. проект "Школа місцевого самоврядування "Лідер майбутнього" / Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Полтав. міськради. – 2-е вид., допов. та перероб. – Полтава : Шевченко Р.В., 2012. – 136 с. – Бібліогр.: с. 130–131 (30 назв). – Передм.: с. 3–8.

105.      Незгасимий вогонь. Життєвий та творчий шлях М. М. Боголюбова / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Іванівна Ворона. – Полтава : Шевченко Р. В., 2012. – 124 с. : іл. – Бібліогр.: с. 118–122 (62 назви).

106.      Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; Упр. освіти виконавч. ком. Полтав. міської ради ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава : Друкарська майстерня, 2012. – 169 с. 

a.            Педагогічні технології: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вид. 3-тє. – Полтава : АСМІ, 2012. – 231 с.

107.      Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління : матеріали Всеукр. семінару-наради з міжнародною участю, (Полтава, 4 жовт. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Пед. ун-т імені Комісії нац. едукації у Кракові (Польша), Нац. коледж шк. керівників, Ін-т вищої освіти НАПН України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Полтава, 2012. – 84 с. – Бібліогр. в кінці ст.

108.      Природознавство : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 3-є видання. – Полтава, 2012. – 258 с.

109.      Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. для студ. за напрямом підготов.: 1801 "Специфічні категорії", спец. 8.18010013 "Упр. проектами", кваліфікацією: 1238 "Керівник проектів і програм" / Марина Вікторівна Гриньова, Наталія Миколаївна Сас ; Держ. п-во "Центр наук.-тех. інформ. та сприяння інноваційному розвиту України", Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Болотін А. В., 2012. – 197 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192–195 (34 назви).

110.      Саморегуляція : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 309 с.

a.            Хімія. Повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів : довідник для абітурієнтів та школярів / М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко [та ін]. – К. : Літера, 2012. – 464 с. – Предм. покажч.: с. 453–457.

111.      Хімія : довідник для абітурієнтів та школярів : повний курс підготовки для вступу до вищих навч. закл. / автори: М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко та ін. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 464 с.

112.      Біблійна історія та християнська етика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 9 квіт. 2013 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2013. – 234 с. – Бібліогр. в кінці ст.

113.      Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 18–19 квіт. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2013. – 269 с. – Бібліогр. в кінці ст.

114.      Випускники природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка - науковці України / за ред.: Н. І. Шиян, М. В. Гриньової. – Полтава : Болотін А.В., 2013. – 144 с. 

115.      Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2013 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. міська рада та ін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 424 с.

116.      Організація впливу збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді : метод. рекомендації / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал. – Полтава, 2013. – 38 с.

117.      Основи педагогічної майстерності : метод. рек. до практ. та лабораторних занять для студ. природ. спец. / упоряд. М. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2013. – 85 с. 

118.      Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26 верес. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імні В. Г. Короленка, Ін-т пед.освіти і освіти дорослих НАПН України, Міжнарод, академія пед. освіти, Пед.-меморіал. музей В. О. Сухомлинського. – Полтава, 2013. – 107 с. 

119.      Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі "Горизонт 2020 " (дії Марії Склодовської-Кюрі) : матеріали Всеукр. семінару з міжнар. участю, (8 жовт. 2013 р) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Держ. підприємство "Центр наук.-техн. інформації та сприяння інновац. розвитку України", Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. коледж шк. керівників та ін. – К. ; Полтава, 2013. – 136 с.

120.      VII Менделєєвські читання : регіон. наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю з дня заснування Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка : зб. наук. праць, (Полтава, 12 листоп. 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. міський метод. кабінет, Полтав. держ. аграрна академія, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Полтав. нац. техніч. ун-т. – Полтава : Шевченко Р. В., 2013. – 252 с.

121.      Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації : матеріали Всеукр. науково-практич. семінару (Полтава, 14 берез. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – 48 с. 

122.      Хімія : довідник для абітурієнтів та школярів загально-освітніх навч. закладів : навч.-метод. посіб. / [М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко, Ю. П. Кращенко, С. В. Пустовіт, Г. Ф. Джурка, В. І. Магда, С. В. Стрижак, В. І. Шинкаренко, О. Л. Гаркович, О. А. Куленко, Д. Ю. Малюков]. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 464 с.

123.      Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 17–18 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. академія", Полтав. нац. техн. ун-т імені Ю. Кондратюка, Полтав. аграрна академія. – Полтава : Астрая, 2014. – 200 с.

124.      Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2014. – 292 с. – Бібліогр. в кінці тем.

125.      Навколишнє середовище і здоров'я людини : зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 29–30 верес. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2014. – 281 с.

126.      Науково-методичне забезпечення напряму підготовки "Здоров'я людини" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 5 груд. 2014 р.) / гол. ред. М. І. Степаненко ; за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2014. – 137 с.

127.      Пропедевтична практика. ІІІ курс : метод. рек. / упоряд. М. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава : Астрая, 2014. – 53 с.

128.      Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України : міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 30 верес. – 1 жовт. 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т проблем виховання НАПН України, Варшавский ун-т, м. Варшава, Республіка Польша [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2014. – 83 с. 

129.      Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології. Система «Дидактосервіс» : навч. посіб. / М. В. Гриньова, С. П. Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. –  Полтава : Астрая, 2014. – 546 с.

130.      Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава,
1–2 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. міська рада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України, Держ. пенітенціарна служба України та ін. – Полтава, 2014. – 110 с.

131.      Управління навчально-виховним процесом : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Мирон І. А., 2014. – 306 с. 

132.      Управлінська майстерність керівника навчального закладу : матеріали наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міська рада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослин НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава, 2014. – 88 с.

133.      VIII Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Полтава, 19 берез. 2015 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Міський метод. кабінет управління освіти м. Полтави [та ін.]. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 162 с. 

134.      Основи сучасного виховання : навч. посіб. / М. В. Гриньова, О. М. Коберник, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2015. – 345 с.

135.      Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2015. – 149 с.

136.      Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 13 берез. 2015 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадміністрація, Полтав. міськрада [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 182 с. 

137.      Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 14–15 трав. 2015 р.) / Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава : Друкарська майстерня, 2015. – 192 с. 

138.      Управління інноваційними проектами : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 13 берез. 2015 р.) / за ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 62 с.

139.      Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 13 берез. 2015 р.) / за ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 71 с.

140.      Управлінська майстерність керівника навчального закладу : метеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 13берез. 2015 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадміністрація, Полтав. міськрада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 97 с. 

141.      Хімія : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова Н. І. Шиян, Ю. П. Кращенко, [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2015. – 464 с.

142.      Трудове виховання школярів на уроках хімії / М. В. Гриньова, А. А. Печка // Тези міжвуз. наук.-практ. конф. присвяченої А. С. Макаренко. – Полтава, 1983. – С. 58–59.

143.      К вопросу о критериях уровней сформированности саморегуляции учебных действий / М. В. Гринёва, Л. М. Миронова // Методология и методы современных педагогических исследований : тезисы докл. / Полтав. гос. пед. ин-та им. В. Г. Короленка. – М., 1989. – Ч. 2. – С. 45–48.

144.      Потрібні нестандартні підходи / М. В. Гриньова, З. Ф. Палажченко, О. С. Чернова // Рад. шк. – 1989. – № 9. – С. 62–69.

145.      Социальная значимость формирования саморегуляции учебных действий / М. В. Гринёва // Человеческий фактор в условиях перестройки и обновлення социалистического общества : тезисы докл. и выступлений на республик. науч. конф. / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – С. 114–115.

146.      Вікові особливості мовлення шестиліток / М. В. Гриньова, З. Ф. Палажченко // Початкова шк. – 1990. – № 9. – С. 41–43.

147.      Гра як засіб формування саморегуляції навчальних дій молодих школярів / М. В. Гриньова // Початкова шк. – 1990. – № 4. – С. 19–22.

148.      Нравственный аспект саморегуляции учебных действий / М. В. Гринёва // Формирование нравственной и эстетической культури учащейся молодежи в условиях обновлення социализма : тезисы докл. обл. науч.-практ. конф. – Полтава, 1990. – С. 60–61.

149.      Про виховання саморегуляції у молодших школярів / М. В. Гриньова // Педагогіка : наук.-метод. зб. – К., 1990. – Вип. 29. – С. 59–65.

150.      Розвиток мовлення у шестирічок / М. В. Гриньова, З. Ф. Палажченко // Початкова шк. – 1990. – № 9. – С. 37–38.

151.      Роль саморегуляции в обучении школьника умению учиться / М. В. Гринёва // Совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе й педвузе : тезисы науч.-практ. конф. – Кривой Рог, 1990. – С. 62–63.

152.      Значення формування саморегуляції навчальних дій в становленні майбутнього вчителя / М. В. Гриньова, В. І. Цина, О. Д. Кравченко // Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя : тези доповідей міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 29–31 трав. 1991 р.). – К., 1991. – Ч. І. – С. 150–152.

153.      Особливості виховання ліворуких школярів / М. В. Гриньова, З. Ф. Палажченко // Рад. шк. – 1991. – № 1. – С. 45

154.      Применение идей Макаренко о ролевой игре для обучения школьников коррекции и взаимооценке / М. В. Гринёва // Проблемы освоення театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя : материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. – Полтава, 1991. – С. 263–265.

155.      Рівні сформованості саморегуляції навчальних дій та спосіб їх визначення / М. В. Гриньова // Педагогіка : наук.-метод. зб. – К., 1991. – Вип. 30. – С. 26–31.

156.      Саморегуляцію навчальних дій формують батьки / М. В. Гриньова, З. Ф. Палажченко // Початкова шк. – 1991. – № 11. – С. 52–55.

157.      Спільна робота школи і сім'ї по вихованню саморегуляції навчальних дій молодших школярів / М. В. Гриньова // Учитель національної школи : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991. – Ч. ІІ. – С. 102–104.

158.      Використання релігійних джерел при освоєнні курсу педагогіки / М. В. Гриньова // Релігійна традиція в духовному відродженні України : матеріали Всеукр. наук. конф. / редкол.: В. Е. Лобурець, В. О. Пащенко, Я. Г. Вовк ; Комісія Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження, Ін-т історії України АН, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1992. – С. 82–83.

159.      Допрофесійне становлення особистості майбутнього вчителя / М. В. Гриньова, О. А. Кузьменко // Матеріали допов. наук.-практ. конф. – Умань, 1992. – С. 39–40.

160.      3 досвіду роботи факультету майбутнього вчителя / М. В. Гриньова, Ж. В. Борщ // Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя : тези доповідей і повід. міжвуз. наук.-практ. конф., (Київ, 23–25 берез. 1992 р.). – К., 1992. – С. 12.

161.      Особливості проведення семінарських і лабораторно-практичних занять з інтегрованого курсу "Педагогіка" / М. В. Гриньова // Психолого-педагогічна підготовка вчителя в ВУЗІ  : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1992. – С. 90–92.

162.      Впровадження модульного принципу навчання / М. В. Гриньова // Рідна шк. – 1993. – № 7. – С. 50–52.

163.      Збереження здоров'я учнів індивідуалізацією навантажень / М. В. Гриньова, Г. Г. Цибіз // Здоров’я і освіта : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – Ч. II. – С. 27–28.

164.      Інноваційні школи входять у життя / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко, З. Ф. Палажченко // Рідна шк. – 1993. – № 5. –С. 61–62.

165.      Інтегрований курс "Педагогіка" – вимога часу / М. В. Гриньова // Макаренківські читання / редкол.: В. Е. Лобурець, В. О. Пащенко, Н. І. Казирод, М. І. Степаненко, Л. Ф. Українець ; Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1993. – С. 37–38.

166.      Майбутню школу готуємо сьогодні / М. В. Гриньова, М. І. Степаненко // Вища і середня педагогічна освіта : наук.-метод. зб. – К., 1993. – Вип. 16. – С. 96–103.

167.      Профілактика стомлення учнів / М. В. Гриньова, О. С. Мельниченко // Початкова шк. – 1993. – № 4. – С. 55–57.

168.      Розвиваюче навчання на уроках географії / М. В. Гриньова // Альтернативні ідеї, підходи і технології навчання та освіти : тези доп. міжнар. наук. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 136–142.

169.      Формування саморегуляції навчальних дій / М. В. Гриньова, Г. С. Кошляк // Початкова шк. – 1993. – № 7. – С. 42–46.

170.      Шляхи здійснення екологічного виховання учнів / М. В. Гриньова // Теоретично-методичні основи формування громадянина України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 1993. – С. 114–116.

171.      Варіативність занять у педвузі / М. В. Гриньова, А. М. Бойко, Н. М. Дем’яненко // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 202–209.

172.      Визначення ЕШП у школярів / М. В. Гриньова // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури та валеології в навчальних закладах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Кіровоград, 20–22 жовт. 1994 р.). – Кіровоград, 1994. – С. 135–136.

173.      Виховна мета уроку — формування громадянина України / М. В. Гриньова // Національне виховання: регіональний аспект : матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – С. 42–43.

174.      Впровадження активних методів навчання на семінарських та лабораторних заняттях з інтегрованого курсу педагогіки / М. В. Гриньова // Активні методи викладання і вивчення предметів педагогічного циклу : наукові записки кафедри педагогіки / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка.  – Полтава, 1994. – Вип. 2. – С. 42–50.

175.      Впровадження модульного принципу навчання / М. В. Гриньова // Рідна шк. – 1994. – № 5. – С. 50–51.

176.      3 дитсадка у гімназію / М. В. Гриньова // Дошкільне виховання. – 1994. – № 5–6. – С. 1–2.

177.      Застосування діяльнісного підходу до здобуття знань учнями сільської школи / М. В. Гриньова // Проблеми сільських навчально-виховних закладів : тези Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 18–21 квіт. 1994 р.) / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г.  Короленка. – Полтава, 1994. – С. 32–33.

178.      Здійснення діяльнісного підходу в сільській школі / М. В. Гриньова // Проблеми сільських навчально-виховних закладів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – С. 108–110.

179.      Інтуїція і релігія / М. В. Гриньова // Православ’я і культура, історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., (Полтава, 16–18 черв. 1994 р.) / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – С. 191–192.

180.      Навчально-виховний комплекс – педагогічний заклад нового покоління / М. В. Гриньова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем роботи середніх загальноосвітніх закладів нового типу. – К., 1994. – С. 108–110.

181.      Новітні форми і методи навчально-виховного процесу в сільській школі / М. В. Гриньова // Сільські навчально-виховні заклади Полтавщини : цільова комплексна програма. – Полтава, 1994. – С. 23–28.

182.      Основні напрями наступності школи і педагогічного вузу / М. В. Гриньова, Ж. В. Борщ // Вища педагогічна освіта : наук.-метод. зб. – К., 1994. – Вип. 17. – С. 107–111.

183.      Принцип розвиваючого навчання, впровадження нових технологій у навчальний процес / М. В. Гриньова, І. Ф. Кривонос // Концепція діяльності Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – С. 15–17.

184.      Диференціація та інтеграція навчання. Робота з учнями різних рівнів розвитку. Особистісно-індивідуальне навчання / М. В. Гриньова // Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки : наук.-метод. посіб. / за ред. проф. А. М. Бойко. – Полтава, 1995. – С. 152–159.

185.      Загляньмо і в недільні школи / В. Пащенко, М. Гриньова // Педагогічна газета. – 1995. – № 2. – С. 4.

186.      Значення саморегуляції у цілісному навчально-виховному процесі / М. В. Гриньова // Єдність педагогіки і психології у цілісному навчально-виховному процесі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 4–5 квіт. 1995 р.) / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава. 1995. – С. 126–128.

187.      Науково-педагогічний експеримент у школі-гімназії № 9 м. Полтави / М. В. Гриньова, В. Ф. Короткова // Постметодика. – 1995. – № 2 (9). – С. 37–38.

188.      Робота з матрицями на уроках біології / М. В. Гриньова // Треті Каришинські читання : міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем природн. наук : матеріали доповідей / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 14–16.

189.      Розвиток гнучкості — докорінна необхідність / М. В. Гриньова, Г. Г. Цибіз // Початкова шк. – 1995 – № 8. – С. 48–49.

190.      Саморегуляція як біологічне у навчанні / М. В. Гриньова // Успадковане і набуте в розвитку особистості. – К., 1995.

191.      Творчість розвивається в діяльності / М. В. Гриньова // Обдаровані діти : матеріали міжнар. семінару, (Полтава, 9–10 лют. 1995 р.) / ред. В. Ф. Моргун ; Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 7–9.

192.      Феномени навчальної діяльності / М. В. Гриньова // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 23–29.

193.      Що є корисне у християнських недільних школах / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 133–139.

194.      До питання про організацію сучасного уроку / М. В. Гриньова // Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах і дошкільних закладах : зб. статей за матеріалами міжвуз. наук.-практ. конф., (Полтава, квіт. 1996 р.) / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1996. – Ч. І. – С. 86–88.

195.      Ідеї саморегуляції в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / М. В. Гриньова // Організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1996. – С. 156–160.

196.      Ідеї Х. Д. Алчевської у досвіді сучасної школи нового типу / М. В. Гриньова, В. Д. Бардінова // Слов'янська культура: здобутки і втрати : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 4–5 квіт. 1996 р.) : в 2 т. / Ін-т мовознавства, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1996. – Т. 2. – С. 345–347.

197.      Обласний ліцей в системі обласного управління освіти і педінститут / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 14–16 трав. 1996 р.) / Ін-т мовознавства, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, "Слов'янський клуб". – Полтава, 1996. – С. 204–206.

198.      Різнорівневі навчальні програми / М. В. Гриньова, В. Д. Герасименко // Рідна шк. – 1996. – № 3. – С. 69–70.

199.      Фактори формування саморегуляції навчальної діяльності / М. В. Гриньова // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 71–75.

200.      До питання про формування саморегуляції навчальних дій / М. В. Гриньова, Є. Ф. Палажченко // Наукові записки психолого-педагогічного факультету : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1997. – Ч. ІІ. – С. 30–35.

201.      Ефективність застосування інновацій на уроках з природничих дисциплін у 9 класі / М. В. Гриньова // Четверті Каришинські читання : Всеукр. міжвуз. наук.-метод. конф. з проблем природничих наук, присвячена пам'яті А. П. Каришина / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1997. – Ч. І. – С. 61–63.

202.      Різнорівневі навчальні програми з хімії / М. В. Гриньова // Освіта. – 1997. – 5–12 листоп. – С. 8–11.

203.      Біологія в системі культури / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Сучасні погляди з популяризації природничих наук : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. спеціалістів та студ. молоді, присвяченої пам'яті В. І. Вернадського, (Полтава, 9 квіт. 1998 р.) / МОН України, Управління освіти Полтавської держ. адмін., Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – С. 3–4.

204.      Біологія і наукова картина світу / М. В. Гриньова // П’яті Каришинські читання : Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем природничих наук / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – С. 63–64.

205.     Десять порад учителю при підготовці до шкільного свята / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Теорія і практика сучасного естетичного виховання у контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – С. 201–204.

206.      До питання про ефективність впровадження педагогіки М. Монтессорі / М. В. Гриньова // Наукові записки психолого-педагогічного факультету : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – С. 214–217.

207.      Пізнання навколишнього світу як джерело розвитку школяра / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – Вип. ІІ, т. 1. – С. 160–168. – (Педагогічні і психологічні науки).

208.      В навчальний заклад приходить педагог-валеолог / М. В. Гриньова, В. М. Міщенко, Н. І. Дурдикулієва // Валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 30–31.

209.      Вплив шуму на організм людини / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – Вип. 1.– С. 158–160. – (Екологія. Біологічні науки).

210.      До питання про формування саморегуляції у студентів педагогічного університету / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – Вип. 3 (7). – С. 147–152. – (Педагогічні науки).

211.      Людина серед людей: Проблема спілкування з соціальним оточенням / М. В. Гриньова // Валеологія : навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти / В. І. Бобрицька, М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 259–262.

212.      Методика М. Монтессорі / М. В. Гриньова, В. І. Бобрицька // Сучасні педагогічні технології / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 185–186.

213.      Модульне навчання / М. В. Гриньова, А. М. Бойко, Н. В. Настенко // Педагогічні технології. Досвід. Практика. : довідник. – Полтава, 1999. – С. 182–184.

214.      Нові досягнення біологічних наук / М. В. Гриньова, С. В. Гапон, В. В. Буйдін [та ін.] // Актуальні питання дослідження та навчання всесвітньої історії : матеріали наук.-практ. конф. / ред. В. О. Пащенко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 62–66.

215.      Нові підходи до викладання валеології / М. В. Гриньова // Виховання молоді на історико-культурних традиціях рідного краю : наук.-практ. конф., присвячена 1100 річчю Полтави / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999.– С. 114–118.

216.      Новітні досягнення біологічних наук / М. В. Гриньова, С. В. Гапон, Д. М. Щербина // Актуальні питання досліджень та навчання всесвітньої історії / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 97–99.

217.      Підвищуємо резерви здоров’я / М. В. Гриньова, С. В. Гапон // Валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999 – С. 56–60.

218.      Саморегуляція діяльності як фактор організації здорового способу життя / М. В. Гриньова // Валеологія : навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти / В. І. Бобрицька, М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 224–228.

219.      Саморегуляція навчальної діяльності школяра / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 1999. – № 2. – С. 20–21.

220.      Сім’я як фактор формування духовного здоров’я людини / М. В. Гриньова //  Валеологія : навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти / В. І. Бобрицька, М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 272–278.

221.      Фізична культура і загартовування у підтримці фізичного індивіда / М. В. Гриньова // Валеологія : навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти / В. І. Бобрицька, М. В. Гриньова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – С. 112–115.

222.      Виховна мета уроку – формування громадянина України / М. В. Гриньова // Національне виховання в сім'ї : кн. для батьків, учителів, вихователів / П. Щербань. – К., 2000. – С. 42–43.

223.      Вплив природних біологічних ритмів на навчальну діяльність / М. В. Гриньова, Л. М. Гринь //Людина і навколишнє середовище. Сьомі Каришинські читання : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-метод. конф. / Полтав. держ. пед.ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – С. 63–68.

224.      Духовність. Вчинок. Поведінка / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Вип. 2–3. – С. 16–22. – (Педагогічні науки).

225.      Екологічне виховання – основа формування екологічної культури / М. В. Гриньова, П. В. Хоменко, О. М. Робуль //Людина і навколишнє середовище. Сьомі Каришинські читання : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-метод. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – . 68–71.

226.      Інтеграція лінгвістики і педагогіки у формуванні комунікативних навичок студентів / М. В. Гриньова // Вивчення мови на комунікативній основі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 17–19 квіт. 2000 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – С. 19–20.

227.      Кабінет валеології / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. –  2000. – № 4–5. – С. 54–55.

228.      Людина серед людей: проблема спілкування з соціальним оточенням / М. В. Гриньова // Валеологія . навч. посіб. для студ. пед. вузів : у 2 ч. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Ч. ІІ. – С. 123–126.

229.      Організація і планування роботи гуртка “Твоє здоров’я” / М. В. Гриньова, В. П. Міщенко //Людина і навколишнє середовище. Сьомі Каришинські читання : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-метод. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – С. 71–79.

230.      Природничий факультет Полтавського педуніверситету: історія, сучасний стан, перспективи / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2000. – № 7 (11). – С. 6–10.

231.      Саморегуляція діяльності як фактор організації здорового способу життя / М. В. Гриньова // Валеологія . навч. посіб. для студ. пед. вузів : у 2 ч. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Ч. ІІ. – С. 88–91.

232.      Сім’я як фактор формування духовного здоров’я молодої людини / М. В. Гриньова // Валеологія . навч. посіб. для студ. пед. вузів : у 2 ч. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Ч. ІІ. – С. 137–141.

233.      Фізична культура і загартування у підтримці фізичного здоров’я / М. В. Гриньова // Валеологія . навч. посіб. для студ. пед. вузів : у 2 ч. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Ч. І. – С. 112–114.

234.      Валеологічний всеобуч : навч. програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська та ін. // Інформаційний вісник. – 2001.– № 6. – С. 62–66.

235.      VІІІ Каришинські читання в Полтавському педагогічному університеті / М. В. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 5. – С. 39–40.

236.      До питання про формування мислення у школярів / М. В. Гриньова, С. Пескун // Науково-педагогічна спадщина В. І. Вернадського як планетарне явище : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, Комісія НАН України з розробки наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 32–38.

237.      Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська та ін. // Інформаційний вісник. – 2001.– № 6. – С. 34–38.

238.      Метод кругового тренування на заняттях атлетичною гімнастикою / М. Гриньова, Д. Ніжніченко // Науково-методичні  підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття. Восьмі Каришинські читання. : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 183–186.

239.      Методи навчання валеології / М. В. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 1. – С. 32–36.

240.      Методи оздоровлення / М. В. Гриньова // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001.– С. 51–54.

241.      Методологічні засади курсу "Методика викладання біології" / М. В. Гриньова // Науково-методичні підходи до викладання природничого дисциплін в освітніх закладах ХХІ ст. Восьмі Каришинські читання. : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти України, АПН України, Ін-т пед. України, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 19–21.

242.      Наукові школи як стимул розвитку природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Роль ботанічних садів у формуванні наукового світогляду майбутніх біологів : матеріали Перших Всеукр. читань, присвяч. пам’яті академіка М. М. Гришка, (Полтава, 24–25 верес. 2001 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 25–26.

243.      Організація навчальної діяльності підлітків з низьким рівнем успішності / М. В. Гриньова, К. Вовк // Директор школи. – 2001. – № 40. – С. 4–5.

244.      Організація навчальної діяльності учнів з низьким рівнем досягнень / М. В. Гриньова, К. Вовк // Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої та вищої школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава. 2001. – С. 36–40.

245.      Основи валеології : навч. програма загальноосвітнього курсу для студентів усіх спеціальностей педагогічних ВНЗ (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. А. Животовська // Інформаційний вісник. – 2001. – № 6.– С. 43–47.

246.      Принципи формування саморегуляції навчальної діяльності / М. В. Гриньова // Перший національний конгрес з біоетики. – К., 2001. – С. 83–84.

247.      Причини низьких досягнень учнів у процесі навчання / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – Вип. 1 (15). – С. 81–86. – (Педагогічні науки).

248.      Розумове навантаження і утома / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 1 (12). – С. 32–36.

249.      VII Каришинські читання в Полтавському педагогічному університеті / М. В. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 5. – С. 39–40.

250.      Скаутинг як умова виховання спостережливості і волі дітей / М. В. Гриньова, І. О. Козак // Педагогіка математики і природознавства : V Всеукр. читання, присвячені пам'яті М. В. Остроградського : зб. статей, (Полтава, 24–25 верес. 2001 р.) / АПН України, Упр. освіти і науки Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2001. – С. 19–20.

251.      Структурно-логічні схеми / М. В. Гриньова, К. Вовк // Науково-методичні підходи до викладання природничого дисциплін в освітніх закладах ХХІ ст. Восьмі Каришинські читання. : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / АПН України, Ін-т пед. України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 180–183.

252.      Біостаціонар Полтавського педагогічного університету – науковий навчально-виховний і туристичний центр Полтавщини / М. В. Гриньова, О. М. Байрак, Н. О. Стецюк // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 3. – С. 26–27.

253.      Використання творчої спадщини А. С. Макаренка в діяльності ВТК / М. В. Гриньова, Л. М. Гомля // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 4–5. – С. 89–91.

254.      Диференціація і інтеграція навчання. Робота з учнями різних рівнів розвитку, особистісно орієнтоване навчання / М. В. Гриньова // Педагогіка : навч.-метод. посіб. для закл. вищої пед. освіти ІІІ-IV рівнів акредит : у 2 ч. / за ред. А. М. Бойко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – К. ; Полтава, 2002. – Ч. 1. – С. 196–204.

255.      Екологічна етика як основа світогляду майбутнього учителя / М. Гриньова // Роль регіональних ландшафтних парків як навчально-виховних центрів : матеріали наук.-практ. семінару, (Полтава, 12–15 черв. 2002 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Держ. упр. екол. та природних рес. в Полтав. обл. – Полтава, 2002. – С. 110–113.

256.      Застосування принципів біоетики у педагогічній діяльності / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – Вип. 5–6. – С. 17–22. – (Педагогічні науки).

257.      Культура розумової праці школяра / М. В. Гриньова, С. П. Пескун // Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення. ІХ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – С. 187–192.

258.      Леся Українка / М. В. Гриньова // 20 видатних українських педагогів : наук.-метод. посіб. / за ред. А. М. Бойко. – Полтава, 2002. – С. 295–304.

259.      Методика викладання валеології / М. В. Гриньова // Директор школи. – 2002. – № 39–40. – С. 8–39.

260.      Особистісно орієнтоване навчання і принципи біоетики / М. В. Гриньова, С. В. Страшко, Л. Животовська та ін. // Міжнародний симпозіум з біоетики присвячений пам’яті В. Р. Потттера, (Київ: 4–6 берез. 2002 р.). – К., 2002. – С. 84–85.

261.      Педмайстерність – як локомотив педагогічних технологій / М. В. Гриньова // Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 4–6 берез. 2002 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002 – С. 46–47.

262.      Представляємо природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка : інтерв’ю з М. Гриньовою / записав Л. Величко // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 3. – С. 2–6.

263.      Різнорівневі навчальні програми з хімії / М. В. Гриньова // Сучасна хімія і вища школа : зб. матеріалів Всеукр. наук. практ. конф., (Полтава, 14–16 жовт. 2002 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – С. 204–206.

264.      Саморегуляція та неуспішність школярів / М. В. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 3. – С. 6–9.

265.      Сім’я як фактор формування духовного здоров’я молодої людини / М. В. Гриньова // Репродуктивне здоров’я молоді – важлива складова загального здоров’я населення. Багатосекторальна відповідальність за збереження репродуктивного здоров’я молоді : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., (Комсомольск, 5–6 верес. 2002 р.). – Комсомольськ, 2002. – С. 13–16.

266.      Соціально-економічна криза та криза моралі на сучасному етапі розвитку суспільства / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення. ІХ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – С. 195–197.

267.      Сучасний підхід до формування мислення учнів на уроках біології / М. В. Гриньова, С. П. Пескун // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття : міжнар. наук.-практ. конф. присвячена 90-річчю від дня народження Д. С. Івашина, (Полтава, 5–6 лист. 2002 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – С. 276–278.

268.      Формирование адаптированости у старшекласников к учебной деятельности / М. В. Гринёва // Психологические особенности преодоления экстремальных и эмоциогенных ситуаций в подрастково-юношеском возрасте : материалы Рос. межрегион. науч.-практ. конф., (Сыктывкарт, 26–28 сент. 2002 р.). – Сыктывкар, 2002. – С. 29–33.

269.      В. І. Вернадський про стратегію розвитку освіти / М. В. Гриньова, М. О. Рибалко // Академік В. І. Вернадський і світ у третьому тисячолітті : матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед.ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 37–38.

270.      В. І. Вернадський про формування природничо-наукового мислення студентської молоді / М. В. Гриньова, С. П. Пескун // Академік В. І. Вернадський і світ у третьому тисячолітті : матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 11–13.

271.      Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна хімія та вища освіта" / М. В. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 1. – С. 52–53.

272.      Гуманізм та сучасна школа / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, Ю. П. Кращенко // Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості. Десяті Каришинські читання : зб. праць наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 267–272.

273.      До питання про гуманізацію навчання на природничому факультеті Полтавського педуніверситету / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості. Десяті Каришинські читання : зб. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 9–12.

274.      З досвіду проведення навчальної валеологічної практики / М. В. Гриньова, О. Я. Рибалка // Роль навчальних та виробничих екскурсій в професійній підготовці майбутнього учителя природознавчих дисциплін : зб. наук. пр. : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 23–24 жовт. 2003 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 72–73.

275.      Культура розумової праці підлітків / М. В. Гриньова, С. П. Пескун // Формування здорового способу життя студентської молоді: реалії та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 груд. 2002 р.) / ред. В. О. Пащенко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 117–119.

276.      Механізм впливу емоцій на здоров’я людини / М. В. Гриньова // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 4–6 квіт. 2003 р.). – Х., 2003. – Т. І. – С. 135–139.

277.      Наукова спадщина академіка В. І. Вернадського із зоологом і краєзнавцем Полтавського педінституту М. І. Гавриленком / М. В. Гриньова // Академік В. І. Вернадський і світ у третьому тисячолітті : матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 8–9.

278.      Основи біоетики для вчителя-природознавця / М. В. Гриньова // Фальцфейнівські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф., (Херсон, 23–25 квіт. 2003 р.) / Херсон. держ. ун-т, Ін-т природознавства. – Херсон, 2003. – С. 82–83.

279.      Основи цілісного сприйняття навколишнього світу / М. В. Гриньова // Роль заповідних територій в екологічній освіті і вихованні : матеріали наук.-практ. семінару, (с. Лучки, Полт. обл., 12–14 черв. 2003 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 13–16.

280.      Передмова. Методика викладання біології / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Навчально-польовий практикум / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 4–9.

281.      Саморегуляція діяльності як основа навчальних досягнень школярів / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – Вип. 1–2 (28–29). – С. 42–47.

282.      Творчі дослідницькі екскурсії як засіб пізнання на уроках хімії / М. В. Гриньова, І. Соколовська // Роль навчальних та виробничих екскурсій  в професійній підготовці майбутнього учителя природознавчих дисциплін : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 23–24 жовт. 2003 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 32–36.

283.      Труднощі в навчально-виховному процесі, які призводять до виникнення важковиховуваності учнів / В. Пащенко, М. Гриньова // Витоки. Альманах Української асоціації Антона Макаренка : зб. наук.-педагог. і літерат.-публіцистичн. матеріалів / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – Вип. 1. – С. 11–12.

284.      Удосконалення шкільної хімічної освіти шляхом її гуманізації / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, Ю. П. Кращенко // Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи” : Всеукр. наук.-практ. конф., (Тернопіль,17–19 верес. 2003 р.). – Тернопіль, 2003. – С. 11–14.

285.      Формуємо природознавців / М. В. Гриньова // Роль навчальних та виробничих екскурсій  в професійній підготовці майбутнього учителя природознавчих дисциплін : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ., (Полтава, 23–24 жовт. 2003 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 4–6.

286.      Біоетичні проблеми і природничо-наукова освіта / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, Ю. П. Кращенко // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115-річниці М. І. Гавриленка) : матеріали Всеукр. студен. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 45–48.

287.      Вплив фізіологічних особливостей на успішність школярів / М. В. Гриньова // Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 6–8 жовт. 2004 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 80–83.

288.      Гуманізація освіти у вимірах біоетики / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, Ю. П. Кращенко // Глобальна біоетика: Сучасні виміри, проблеми, рішення : матеріали ІІІ міжнар. симпозіуму з біоетики, (Київ, 7–8 квіт. 2004 р.). – К., 2004. – С. 60–64.

289.      Інтерактивне спілкування як компонента інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / М. В. Гриньова, Ю. П. Федоренко // Постметодика. – 2004. – № 5 – С. 15–21.

290.      Курінний Ф. К. – завідувач кафедри ботаніки (1933–1935 рр.) / М. В. Гриньова, Н. Ф. Гриньова // Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004 – С. 6–8.

291.      Курс "Природознавство" для майбутніх учителів / М. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 2. – С. 41–44.

292.      Механізми управлінської діяльності менеджера / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 145–153. – (Педагогічні науки).

293.      Микола Іванович Гавриленко – видатний орнітолог ХХ століття / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (до 115-річниці М. І. Гавриленка) : матеріали Всеукр. студен. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 5–8.

294.      Міжнародна співпраця та інтеграція у сферу освіти / М. Гриньова, В. О. Пащенко // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 6. – С. 42–43.

295.      Модель професійної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін (на прикладі діяльності природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка) / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища. ХІ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 трав. 2004 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 18–22.

296.      Олімпіада з хімії у ВНЗ м. Полтави  / М. В. Гриньова, Ю. В. Самусенко // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 3. – С. 39–40.

297.      Особистісно-орієнтоване навчання як засіб формування природничо-наукового мислення школярів на уроках природознавства / М. В. Гриньова, С. В. Страшко // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 1–2 квіт. 2004 р.) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – С. 25–27.

298.      Передмова / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Педагогічні технології: теорія та практика : курс лекцій : навч. посіб. – Полтава, 2004. – С. 5–10.

299.      Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка в розвитку міжнародної інтеграції в освітній простір / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 5. – С. 25–27.

300.      Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка в розвитку міжнародної співпраці та інтеграції у сферу освіти / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки. – Ужгород, 2004. – С. 122–124.

301.      Природничо-науковий гуманізм у творчості В. Короленка / М. В. Гриньова // Витоки: Альманах Української асоціації А. Макаренка / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 2. – С. 171–173.

302.      Проблеми самоорганізації в природознавстві / М. В. Гриньова // Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004 – С. 159–162.

303.      Технологія "навчання у співробітництві" у викладанні іноземної мови / М. Гриньова, Ю. Приходько // Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні мови : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 18–19 листоп. 2003 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 100–101.

304.      Формування валеологічного світогляду і валеологічної поведінки студентів Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, О. Г. Рибалка // Роль державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації охоронооздоровчої політики : матеріали наук.-практ. конф. –  Харків, 2004.

305.      Формування системи знань у старшокласників на уроках біології / М. Гриньова, А. Берегова // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища. ХІ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 трав. 2004 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 243–245.

306.      Біоетика в методології сучасного природознавства / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Теорія і практика сучасного природознавства : зб. наук. пр. – Херсон, 2005 – С. 44–49.

307.      Біоетика і природничі дисципліни / М. В. Гриньова // Біологія і проблеми захисту генофонду домашніх та декоративних тварин : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 3–4.

308.      Біоетика – основа збереження живого / М. В. Гриньова // Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 94–95.

309.      Болонський процес – основа модернізації педагогічної вищої освіти / В. Пащенко, М. Гриньова // Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти. ХII Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26–27 трав. 2005 р.) / Науково-методич. центр вищої освіти, Ін-т пед. АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 3–7.

310.      Вивчення процесів саморегуляції в курсі біології / М. В. Гриньова // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 1. – С. 10–12.

311.      Дидактичні засади формування системи біологічних знань старшокласників / М. Гриньова, А. Берегова, Л. Ващенко // Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти. ХII Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26–27 трав. 2005 р.) / Науково-методич. центр вищої освіти, Ін-т пед. АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 194–197.

312.      Культура сприймання довкілля / М. В. Гриньова // Фальцфейнівські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. / Херсон. держ. ун-т, Ін-т природознавства. – Херсон, 2005.

313.      Курс “Педагогічні технології: теорія та практика” в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя–вихователя–викладача : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 29 берез.–1 квіт. 2005 р.). – К., 2005. – С. 27–30.

314.      Основи біоетики для майбутнього вчителя / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 3. – С. 28–32. – (Серія “Педагогічні науки”).

315.      Перспективи співпраці зацікавлених студентів педагогічних університетів з обдарованими дітьми / М. Гриньова, В. Закалюжний, І. Лядський // Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти. ХII Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26–27 трав. 2005 р.) / Науково-методич. центр вищої освіти; Ін-т пед. АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 197–198.

316.      Проблеми біоетики: історія і сучасний стан / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Біоетика – шлях до світових стандартів : тези доповідей 2-го міжнар. симпозіуму. – Х., 2005. – С. 61–63.

317.      Роль самостійної роботи в науково-методичній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / М. В. Гриньова, С. В. Стрижак // Самостійна робота студентів в структурі сучасної освіти : матеріали регіональної наук.-практ. конф., (Полтава, 22 квіт. 2004 р.). – Полтава, 2005. – С. 145–149.

318.      Традиції українського народу у статевому вихованні молоді / М. В. Гриньова, О. Я. Рибалка // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 8–9 квіт. 2005 р.). – Х., 2005. – Т. 1. – С. 45–48.

319.      Фізичне виховання: необхідний компонент гармонійного розвитку учнів-інтелектуалів / М. В. Гриньова, Ю. М. Мороз, І. К. Лядський // Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 157–158.

320.      Формування совісті і відповідальності у майбутнього вчителя-громадянина / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 6 (45). – С. 85–87. – (Педагогічні науки).

321.      Біоетика – новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, Ю. П. Кращенко // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 28–30.

322.      Біоетика. Центральні постулати біоетикогенетичного кодексу та особистісно-орієнтована освіта / М. В. Гриньова, І. Г. Зезекало, Н. В. Гнітій // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 24–28.

323.      Біоетика в руслі Болонського процесу / М. В. Гриньова, Т. В. Новописьменна // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 32–35.

324.      Біоетичні засади взаємовідносин лісових угруповань і людини / М. В. Гриньова, Н. О. Орлова // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 210–214.

325.      Дослідження якості гуманістичної освіти / М. В. Гриньова // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 трав. 2006 р.) / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 273–275.

326.      Екологічне розуміння якості води Полтавської області у вимірах біоетики / М. В. Гриньова, В. І. Шинкаренко, Ю. О. Ярова // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 214–216.

327.      Етичні проблеми біотехнології та їхнє обговорення наприкінці ХХ початку ХХІ століття / М. В. Гриньова, К. В. Дашівська // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 90–93.

328.      Кафедрі педагогічної майстерності – 25 років: історія та сьогодення. Про першу в Україні кафедру педагогічної майстерності / М. Гриньова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 42–48.

329.      Комп'ютер у вимірах біоетики / М. В. Гриньова, Ю. Я. Дусяк, В. І. Магда // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 22–24.

330.      Місце біоетики в сучасній хімічній освіті / М. В. Гриньова, В. І. Магда, А. В. Криворучко // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 30–32.

331.      Особливості використання методу спостереження в реалізації завдань екологічної етики / С. Шматченко, М. Гриньова // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 271–273.

332.      Педагогічна діагностика професійного становлення майбутнього вчителя в процесі вивчення курсу “Педагогічні технології: теорія і практика” / М. Гриньова, Я. Воробйов // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 трав. 2006 р.) / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 275–277.

333.      Подолання синдрому емоційного вигоряння вчителя / М. В. Гриньова // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 49. – С. 37–48.

334.      Принципи біоетики – основа педагогічної етики / М. В. Гриньова, Н. В. Горобець // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 20–22.

335.      Про ефективність виконання полтавської міської комплексної програми „Фізичне виховання – здоров’я нації”/ М. В. Гриньова, О. А. Даценко, С. В. Кіприч // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. –Львів, 2006. – С. 17–19.

336.      Стандартизація підготовки за спеціальністю „Валеологія” в умовах євроінтеграції / М. В. Гриньова, С. Страшко, Л. Животовська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. –С. 108–112. – (Серія: Педагогічні науки).

337.      Створення електронного підручника з курсу “Педагогічні технології: теорія та практика” у вимірах біоетики / М. В. Гриньова, К. О. Вовк // Біоетика: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006 – С. 17–20.

338.      Якість освіти – нагальна потреба часу / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 трав. 2006 р.) / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 3–6.

339.      Біоетика і сталий екологічний розвиток: освітній аспект / М. В. Гриньова, Н. І. Білик, Ю. П. Кращенко // Збалансований розвиток України – шлях до здоров'я і добробуту нації : матеріали Українського екологічного конгресу, (Київ, 21 верес. 2007 р.) / Центр екологічної освіти та інформації. – К., 2007. – С. 383–387.

340.      Використання ідей Д. І. Менделєєва у досвіді підготовки вчителя природознавства / М. Гриньова, Н. Горобець // Менделєєвські читання : зб. наук. пр. регіонального семінару, (Полтава, 28 берез. 2007 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО. – Полтава, 2007. – С. 24–27.

341.      Вплив біоетики на саморегуляцію діяльності майбутнього вчителя / М. В. риньова // ІІІ Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю : зб. матеріалів. – К., 2007. – С. 129–131.

342.      Застосування семінарів-тренінгів у процесі вивчення курсу «Природознавство»  в педуніверситеті / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – С. 220–223.

343.      Інтеграція біологічної етики у природничо-наукову вищу педагогічну освіту / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, Ю. П. Кращенко // Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К, 2007. – С. 95–96.

344.      Методи подолання синдрому емоційного вигорання вчителя / М. В. Гриньова // Инновационные технологии в образовании : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. – Симферополь, 2007. – С. 45–48.

345.      Музикотерапія в гуманістичному навчальному процесі / М. В. Гриньова, Н. В. Горобець // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – С. 243–245.

346.      Науково-практичні основи розвитку музеїв видатних педагогів регіону у вищих навчальних закладах / М. Гриньова, Н. Білик, В. Яблунівська // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 5–6. – С. 3–7.

347.      Підготовка майбутнього менеджера освіти в Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Українська освіта в світовому часопросторі : матеріали другого міжнар. конгресу, (Київ, 25–27 жовт. 2007 р.) / Науково-дослідний інститут Українознавства – К., 2007. – С. 136–138.

348.      Психічна саморегуляція у формуванні мотивації на здоровий спосіб життя / М. В. Гриньова // Навколишнє середовище і здоров'я людини : Всеукр. наук.-практ. семінар : зб. матеріалів, (Полтава, 28 верес. 2007 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2007. – С. 79–83.

349.      Розвиток діяльності магістратури 8.000009 "Специфічні категорії. Управління навчальним закладом" на кафедрі педагогічної майстерності в Полтавському педуніверситеті / В. Пащенко, М. Гриньова // Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26–27 квіт. 2007 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – С. 3–7.

350.      Розвиток наукової творчості студентів природничого факультету ПДПУ імені В. Короленка / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. ХIV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 трав. 2007 р.) / Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти, Ін-т пед. АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – С. 4–7.

351.      Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Міжнародна науково-практична конференція на ХIV Каришинських читаннях у Полтаві / М. Гриньова, Н. Горобець // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – С. 87–92.

352.      Саморегуляція та психічне самовигоряння вчителя / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 3. – С. 3–11. – (Педагогічні науки).

353.      Формування життєвих навичок студентів при вивчення курсу "Природознавство" / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця // Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 28 верес. 2007 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2007. – С. 148–151.

354.      Біоетика в гуманістичних засадах педагогіки В. О. Сухомлинського / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78 (І). – С. 46–51. – (Педагогічні науки).

355.      Біоетика і сталий екологічний розвиток: освітній аспект / Н. І. Білик, М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. – К., 2008. – С. 37–39. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги Сер. "Стан навколишнього середовища" ; липень 2008, №7).

356.      Болонський процес і підготовка магістрів управління навчальним закладом / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Вища освіта в контексті Болонського процесу : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 18–21 лист. 2008 р.) / редкол.: В. О. Онищенко, В. А. Пашинський, О. М. Ніколенко, Н. К. Кочерга ; Полтав. обл. рада, Управ. освіти і науки Полтав. обл. держ. адміністрації, ПНТУ імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2008. – С. 452–455.

357.      Ідеї А. С. Макаренка в педагогічній майстерності вихователя пенітенціарних закладів / М. В. Гриньова, Л. М. Гомля // Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 12–14 берез. 2008 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 17–19.

358.      Из опыта подготовки магистров управления учебных заведений в Украине / М. В. Гринёва, Н. В. Беляева // Идеи отечественной педагогики: история и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Волгоград,24–25 апр. 2008 г.) / сост. Д. В. Полежаев ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград, 2008. – С. 64–67.

359.      А. С. Макаренко і практика сучасних закладів виховання / М. В. Гриньова, В. І. Заїка // Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 12–14 берез. 2008 р.) / за заг. ред. проф. М. В. риньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 114–117.

360.      Методологія методики викладання природничих дисциплін в Полтавському державному педагогічному університеті / М. В. Гриньова, В. О. Пащенко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. із залученням студентського природоохоронного руху / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 3–6.

361.      Можливості адаптивної поведінки людини / М. В. Гриньова // Валеологія: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2008.– С. 112–115.

362.      Нові підходи в методиці викладання предметів природничого циклу, орієнтовані на підлітків з низьким рівне досягнень / М. В. Гриньова, В. І. Заїка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. із залученням студентського природоохоронного руху / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 196–198.

363.      Організація хімічних вечорів в загальноосвітніх навчальних закладах / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. із залученням студентського природо-
охоронного руху / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 198–200.

364.      Педагогічні технології: теорія і практика / М. В. Гриньова // Науковий вісник : зб. наук. праць / Миколаївський держ. ун-т. – Миколаїв, 2008. – Вип. 23, т. 1. – С. 67–79. – (Педагогічні науки).

365.      Підготовка магістрів управління навчальним закладом – важливий шлях реалізації ідей Болонської конвенції / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Європейський вектор української освіти : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 133–141.

366.      Підготовка фахівців управління освітою на кафедрі педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 4 груд. 2007 р.) / Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Полтава, 2008. – С. 22–29.

367.      Проблеми визначеності поведінки педагога / М. В. Гриньова // Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу : матеріали міжнар. Інтернет-конф. – Бердянськ, 2008. – С. 7–10.

368.      Психологічні основи саморегуляції педагога / М. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – С. 71–75.

369.      Реалізація виховних ідей А. С. Макаренка: історія та сучасний стан / М. В. Гриньова, Л. М. Гомля // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 4. – С. 164–170. – (Серія «Педагогічні науки»).

370.      Саморегуляція біологічних систем / М. В. Гриньова // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі (присвячується 120-річчю від дня народження М. І. Вавілова) : матеріали наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. аграрна академія. – Полтава, 2008. – С. 134–137.

371.      Саморегуляція, самовизначення, самовиховання / М. Гриньова // Образотворче мистецтво у контексті сучасності : зб. наук. праць / Полтавський художній музей (Галерея мистецтв), Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Психолого-пед. фак., Каф. образотворчого мистецтва. – Полтава, 2008. – С. 5–7.

372.      Саморегуляція та психічне самовигоряння вчителя / М. Гриньова // Управління освітою. – 2008. – № 22. – С. 20–24.

373.      Соціально-партнерська модель співпраці органів місцевого і студентського самоврядування / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Європейський вектор української освіти : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 553–559.

374.      Соціально-педагогічне вчення А. С. Макаренка про колектив / М. В. Гриньова, Ю. І. Боловацька, Є. В. Канівець // Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 12–14 берез. 2008 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 117–120.

375.      Співпраця органів місцевого та студентського самоврядування в аспекті розв’язання екологічно-природоохоронних проблем територіальної громади м. Полтави / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі (присвячується 120-річчю від дня народження М. І. Вавілова) : матеріали наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. аграрна академія. – Полтава, 2008. – С. 289–292.

376.      Стилі та типи управлінської діяльності / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 3–4. – С. 17–22.

377.      Студент / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Енциклопедія освіти / гол. ред В. Г. Кремінь. – К., 2008. – С. 879–880.

378.      Суспільствознавча освіта / В. О. Пащенко, М. В. Гриньова // Енциклопедія освіти / гол. ред В. Г. Кремінь. – К., 2008. – С. 892–893.

379.      Участь студентства у культурно-дозвіллєвій діяльності: значущість для формування цілісної особистості майбутнього вчителя / М. В. Гриньова, Ю. І. Боловацька // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. із залученням студентського природоохоронного руху / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 404–406.

380.      Аналітична інформація в оцінці ступеню природного і техногенного ризику / В. П. Дмитрикова, М. В. Гриньова, Т. М. Тищенко // Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XVI Каришинські читання : зб. наук. праць. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 черв. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 128–130.

381.      Вивчення внутрішніх процесів саморегуляції людини / М. В. Гриньова // Теоретико-методологічні засади моделювання навчально-виховних систем у педагогічних закладах освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / ред. В. І. Панченко – К., 2009. – C. 15–18.

382.      Внутрішні механізми поведінки людини / М. В. Гриньова // Навколишнє середовище і здоров'я людини : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 25 верес. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Регіон. ландшафний парк "Диканський". – Полтава, 2009. – С. 127–129.

383.      Вчення про ноосферу В. І. Вернадського як одна з основоположних концепцій сучасного природознавства / М. В. Гриньова // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України в світлі вчення про ноосферу : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 26–27 берез. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 3–5.

384.      Діяльність кафедри педагогічної майстерності в розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 3–10.

385.      До питання про проведення ректорських контрольних робіт на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XVI Каришинські читання : зб. наук. праць. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 черв. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 3–6.

386.      До проблеми синдрому емоційного вигорання у чоловіків / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Слов’янський збірник : зб. наук. і наук.-публіцистичних праць / уклад. Л. Л. Безобразова. – Полтава, 2009. – Вип. 8. – С. 32–41.

387.      Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності. Всеукраїнський науково-практичний семінар на кафедрі педагогічної майстерності ПДПУ імені В. Г. Короленка / М. Гриньова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 2. – С. 88–92.

388.      Ефективна співпраця / М. Гриньова // Освіта України. – 2009. – № 59–60. – С. 3.

389.      Залучення молоді до системи державного та громадського управління / М. Гриньова, В. Шовкопляс // Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 квіт. 2009 р.) / Полтав. обласна рада, Полтав. міська рада, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Кафедра пед. майстерності. – Полтава, 2009. – С. 218–221.

390.      Залучення молоді до системи державного та громадського управління / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко, В. О. Шовкопляс // Молодь і місцева влада: партнерство у здійсненні соціально-економічного розвитку регіону : зб. матеріалів міжрегіон. наук.-практ. конф. – Херсон ; Луганськ, 2009. – С. 20–26.

391.      Запобігання самовигоранню вчителя через саморегуляцію діяльності / М. В. Гриньова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. –  К., 2009. – Т. 25. – С. 263–269.

392.      Індивідуалізація навчання засобом електронного підручника / М. В. Гриньова, Н. В. Кононец // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали ІІІ міжнар. конгресу, (Київ, 21–22 жовт. 2009 р.). – К., 2009. – Кн. 1. – С. 118–121.

393.      А. С. Макаренко і феномен соціального сирітства / М. В. Гриньова, Т. С. Соколенко // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12–13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 141–142.

394.      Місце спеціальних компетенцій в структурі професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України в світлі вчення про ноосферу : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 26–27 берез. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 222–224.

395.      Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка // Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XVI Каришинські читання : зб. наук. праць. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 черв. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 156–158.

396.      Організація виховної роботи у педагогічному університеті / М. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 10. – С. 21–25.

397.      Особливості педагогічного керівництва навчально-виховною роботою у системі вищої освіти США / М. В. Гриньова // Організаційно-методичне забезпечення неперервної освіти в умовах реформаційних процесів : матеріали Шостих Всеукр. Захаренківських педагогічних читань / за заг. ред. проф. Л. І. Прокопенко ; Черк. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 21–23.

398.      Перспективи функціонування спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / М. В. Гриньова / Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12 –13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 6–7.

399.      Професійна компетентність керівника навчального закладу / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12–13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 144–145.

400.      Саморегуляція у запобіганні стресових станів менеджера як основа його здоров'язберігаючої компетентності / М. В. Гриньова // Формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. / упоряд. Л. Ф. Пашко, Н. Н. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. Симоненко ; Головне управління освіти і науки Полтав. обл. держадміністрації, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Каф. методики змісту освіти. – Полтава, 2009. – С. 13–17.

401.      Система життєвих цінностей в стратегічному управлінні В. О. Сухомлинського / М. В. Гриньова, Л. М. Завгородня // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12–13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 105–106.

402.      Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 285–290.

403.      Спадщина Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності / М. Гриньова // Шлях освіти. – 2009. – № 3. – С. 47–48.

404.     Специфіка структурної організації та змісту діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США / М. В. Гриньова // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. – Черкаси, 2009. – Вип. 145. – С. 156–158. – (Педагогічні науки).

405.      Студентське самоврядування: стан, проблеми і завдання / М. Гриньова // Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 квіт. 2009 р.) / Полтав. обласна рада, Полтав. міська рада, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Кафедра пед. майстерності. – Полтава, 2009. – С. 13–16.

406.      Шляхи запобігання стресовим станам менеджера / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали II Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 18–19 верес. 2008 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2009. – С. 71–75.

407.      Валеологічна освіта – шлях формування цінностей життя та здоров'я молодого покоління / М. В. Гриньова // Здорове довкілля – здорова нація : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Бердянськ, 16–19 черв. 2010 р.). – Бердянськ, 2010. – С. 15–16.

408.      Вплив біоетики на саморегуляцію діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін / М. В. Гриньова // Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіонального наук.-практ. семінару / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післідиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2010. – С. 150–152.

409.      До 90-річчя природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Культурно-цивілізацій-
ні процеси, тенденції їх розвитку в сучасному світі та в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 20–21 трав. 2010 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С. 69–71.

410.      Наследие А. С. Макаренко и педагогические приоритеты современности: 1991–2008 гг. / М. В. Гринева // Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической деятельности : материалы 7-х Междунар. макаренковских студ. пед. чтений, (Екатеринбург, 8 апр. 2010 г.) / сост. Н. Г. Санникова. – Екатеринбург, 2010. – С. 80–87.

411.      Наукові школи природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVII Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2010. – С. 4–7.

412.      Основи функціонування магістратури на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. Гриньова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – Ялта, 2010. – Вип. 26, ч. 2. – С. 145–157. – (Педагогіка і психологія).

413.      Особливості управління виховним процесом у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, Ю. І. Боловацька // Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 11–12 берез. 2010 р.) / заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України та ін. – Полтава, 2010. – С. 53–54.

414.      Пам'ять як основа навчального процесу / М. В. Гриньова // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 235–239.

415.      Підготовка фахівців управління проектами на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., (Харьков, 19–21 мая, 2010 г.) / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., 2010. – С. 210–213.

416.      Полтавські знавці природи / М. Гриньова // Освіта. – 2010. – № 9. – С. 4–5.

417.      Постійно діючий семінар на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 11–12 берез. 2010 р.) / заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України та ін. – Полтава, 2010. – С. 3–9.

418.      Природничому факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – 90 ! / М. В. Гриньова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 104–111.

419.      Професійно важливі аспекти підготовки менеджера на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського педуніверситету / М. В. Гриньова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – Ч. ІІ. – С. 107–114. – (Педагогічні науки).

420.      Реформа системи середньої освіти в УРСР та сучасній Україні: історичні паралелі / М. В. Гриньова, І. С. Кругляк // Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 11–12 берез. 2010 р.) / заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України та ін. – Полтава, 2010. – С. 120–121.

421.      Саморегуляція діяльності вчителя у навчальному процесі профільної школи / М. В. Гриньова // Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 15 квіт. 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010.

422.     Саморегуляція у попередженні стресів та наслідків напружених життєвих ситуацій / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, квітень 2010 р.) / за ред. М. С. Гончаренко ; ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – Т. ІІ. – С. 103–108.

423.      Спогади про Федора Калениковича Курінного, завідувача кафедри ботаніки Полтавського педінституту (1933–1935 рр.) / М. В. Гриньова, Н. Ф. Гриньова // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 19–21.

424.      Студентське самоврядування - основа управлінської діяльності у вищих навчальних закладах / М. Гриньова // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23–25 квіт. 2010 р.) / Полтав. облдержадміністрація, Полтав. Обл. рада, Полтав. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С. 4–5.

425.      Студентські консультативно-дорадчі структури при органах місцевого самоврядування та державної влади / М. Гриньова, В. Шовкопляс // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23–25 квіт. 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 246–248.

426.      Теоретичні основи дослідження змісту саморегуляції діяльності людини / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 73–77. – (Педагогічні науки).

427.      У долі людини часто втілюється історія держави (Федір Каленикович Курінний) / М. В. Гриньова, Н. Ф. Гриньова // Слов’янський збірник : зб. наук. та науково-публіцистичних праць / уклад. Л. Л. Безобразова. – Полтава, 2010. – Вип. 9. – С. 182–187.

428.      Управлінське спрямування магістратур кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Менеджмент освітніх закладів та управління проектами : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С. 3–8.

429.      Деякі аспекти структуризації та ергономіки навчального тексту для електронного підручника / М. В. Гриньова, Н. В. Кононец // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 11.– С. 774–785.

430.      Идеи А. С. Макаренко в практике детских пенитенциарных учреждений: современный украинский опыт / М. В. Гринева, Л. Н. Гомля // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М., 2010. – С. 121–126. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

431.      Кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 30 років / М. В. Гриньова // Технології управління освітніми закладами : матеріали міжнар. наук.-пед. конф., присвяченої пам’яті А. С. Макаренка ; Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку : регіонал. наук.-практ. семінар, (Полтава, 11–12 берез. 2011 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – С. 3–8.

432.      Людмила Нестуля - журналіст "від бога" / М. В. Гриньова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIIІ Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 26–27 трав. 2011 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. міська рада та ін. – Полтава, 2011. – С. 401–404. 

433.      Модель компетентності менеджера освіти / М. В. Гриньова // Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника : наук.записки / Головне упр. освіти і науки Полтав. облдержадміністраціі, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед.освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 15–20.

434.      Науково-методичні основи організації студентської науки на природничому факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, Н. В. Бєляєва, Н. О. Коновал, А. В. Барбінова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. ХVІІІ Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-пед. конф., (Полтава, 26–27 трав. 2011р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – С. 4–11.

435.      Освітнє середовище як умова ефективного розвитку обдарованої студентської молоді (з досвіду роботи природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка) / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Алушта, 21–25 верес. 2011 р.). – Ч. 2. – С. 132–139.

436.      Основи ефективного функціонування наукових шкіл природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-прак. конф. «Теоретичні та методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища загальноосвітньої школи та ВНЗ», (Полтава, 14 квіт. 2011р.) / ред. кол.: В. Р. Ільченко та ін. ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С. 77–85.

437.      Основи професійної майстерності журналіста Л. А. Нестулі / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8 (2). – С. 12–19. – (Серія «Педагогічні науки»).

438.      "Потрібно осмислити християнські цінності на науковому рівні" : інтерв'ю з професором, деканом природ. ф-ту ПНПУ імені В. Г. Короленка М. В. Гриньовою // Відомості Полтавської епархії. – 2011. – № 11. – С. 16.

439.      Саморегуляція навчальної діяльності учня / М. В. Гриньова // Концепції та методичні моделі вивчення змісту освітніх галузей у профільній школі : наук. записки / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2011. – С. 13–16.

440.      Саморегуляція як основа навчальної діяльності вчителів природничих дисциплін / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 8–9 (117–118). – С. 53–55.

441.      Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді / М. В. Гриньова // Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 23 верес. 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – С. 115–118.

442.      Теоретико-методологічні основи саморегуляції навчальної діяльності / М. В. Гриньова // Технології управління освітніми закладами : матеріали міжнар. наук.-пед. конф., присвяченої пам’яті А. С. Макаренка ; Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку : регіонал. наук.-практ. семінар, (Полтава, 11–12 берез. 2011 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – С. 29–31.

443.      Фізична хімія як предмет досліджень Д. І. Менделєєва / М. Гриньова, Ю. Кращенко, Г. Джурка, Л. Ростовцева // IV Менделєєвські читання. Регіональний семінар : зб. наук. праць, 3 берез. 2011 року : за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, студ., учнів загальноосвіт. навч. закл. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО, Полтав. міський метод. кабінет, Полтав. держ. аграрна академія, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Полтав. нац. техніч. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2011. – С. 8–12.

444.      Християнська педагогіка – основний курс підготовки вчителя до викладання «Біблійної історії та християнської етики» / М. В. Гриньова // Біблійна історія та християнська етика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 7 лют. 2011 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Місіонерський відділ при Священному Синоді УПЦ. – Полтава, 2011. – С. 13–17.

445.      Глобалізація в освітній сфері кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Програми наукової мобільності Європейського Союзу. Дії Марії Кюрі : матеріали Всеукр. семінару, (Полтава, 26 груд. 2012 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – К. ; Полтава, 2012. – С. 3–5.

446.      Дидактична сутність польового практикуму з методики викладання біології / М. В. Гриньова // Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін : матеріали Всеукр. наук.-пед. конф. / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2012. – С. 8–14.

447.      Досвід діяльності наукових шкіл Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левицького. – Житомир, 2012. – С. 179–188.

448.      Життєвий і науковий шлях Д. С. Івашина / М. В. Гриньова, Н. О. Власенко // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 100-річчю від дня народження Д. С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. – Полтава, 2012. – С. 10–13.

449.      Ігрові технології у навчальній діяльності вчителя біології / М. В. Гриньова, І. І. Кузема // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XIX Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 17–18 трав. 2012 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2012. – С. 296–297.

450.      Кафедра педагогического мастерства и менеджмента Полтавского национального педагогического университета: страницы истории / М. В. Гринева, Е. Г. Штепа // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете «Особенности воспитательной деятельности в современных условиях» : материалы Междунар. пед. форума / под общей ред. О. В. Уваровской, И. И. Баженова. – Сыктывкар. 2012. – С. 73–78.

451.      Любов до життя В. І. Вернадського / М. В. Гриньова // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 19–20 квіт. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 3–6.

452.      Магістратури кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 27 квіт. 2012 р.) / Лабораторія дидактики імені Я. А. Коменського ; гол. ред. Н. С. Побірченко. – Умань, 2012. – С. 15–18.

453.      Наступність як чинник неперервності освітнього процесу обдарованої особистості / М. В. Гриньова // Освіта та розвиток обдарованої особистості / Інститут обдарованої дитини. – 2012. – № 3–4. – С. 123–127.

454.      Науковий базис кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна // Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі, присвяченої пам'яті А. С. Макаренка. Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації. Методика управління навчальними закладами : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. наук.-практ. семінарів, (Полтава, 13–14 берез. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. – Полтава, 2012. – С. 17–21.

455.      Науковий базис створення та функціонування магістратури з біблійної історії і християнської етики на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного унверситету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Тисячолітні традиції просвіти під Покровом Премудрості Божої : зб. матеріалів четвертих Покровських міжнар. місіонерсько-просвітницьких читань, (Київ, 25–27 жовт. 2011 р.) / Місіонер. від. при Священному Синодї Укр. Православ. Церкви, Всеукр. Правосл. пед. тов-во, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Київ. ін-т міжнар. відносин КНУ, Ін-т проблем виховання АПН України. – Полтава, 2012. – С. 18–25.

456.      Наш декан – Андрій Потапович Каришин / М. В. Гриньова // Слово про вчителя (До 100-річчя від дня народження А. П. Каришина) / упоряд.: Ю. В. Самусенко, Г. Ф. Джурка ; ред. Н. І. Шиян ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 101–105.

457.      Обґрунтування потреб Полтавського регіону у фахівцях – вчителів основ здоров'я людини / М. В. Гриньова // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 13–15 верес. 2012 р.) / під ред. А. І. Босенка. – Одеса, 2012. – Ч. 2. – С. 73–76.

458.      Особливості управління в освіті / М. В. Гриньова // Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління : матеріали Всеукр. семінару-наради з міжнародною участю, (Полтава, 4 жовт. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Пед. ун-т імені Комісії нац. едукації у Кракові (Польша), Нац. коледж шк. керівників, Ін-т вищої освіти НАПН України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Полтава, 2012. – С. 3–4.

459.      Патріотизм В. І. Вернадського / М. Гриньова // Слов'янський збірник : зб. наук. і наук.-публіц. праць / уклад. Л. Л. Безобразова ; Слов'янський клуб м. Полтави. – Полтава, 2012. – Вип. XІ. – С. 98–106.

460.      Педагогические условия природоохранного воспитания старшеклассников в общеобразовательных учебных заведениях / М. В. Гринева, М. М. Дяченко-Богун // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Симферополь, апрель 2012 г.) / отв. ред. В. М. Ефимова. – Симферополь, 2012. – С. 82–87.

461.      "Педагогічний етюд" про культурно-мистецький захід кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського НПУ імені В. Г. Короленка / М. Гриньова, Ю. Боловацька // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 3. – С. 48–55.

462.      Підготовка вчителів основ здоров'я – актуальна проблема сьогодення / М. В. Гриньова // Науково-методичне забезпечення спеціальності "Здоров'я людини" : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару-наради (Полтава, 17–18 листоп. 2011 р.) / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – С. 3–4.

463.      Підходи, які направлені на навчання дітей з використанням інноваційних технологій / М. В. Гриньова, А. Г. Сіденко // Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі, присвяченої пам'яті А. С. Макаренка. Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації. Методика управління навчальними закладами : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. наук.-практ. семінарів, (Полтава, 13–14 берез. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. – Полтава, 2012. – С. 254–255. 

464.      Правильне харчування – запорука здоров'я школярів / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 29–30 листоп. 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2012. – С. 154–156.

465.      Проект підготовки магістра з напряму "Педагогічна освіта" спеціальності "Християнська етика" на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського педуніверситету / М. В. Гриньова // Біблійна історія та християнська етика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава 13 берез. 2012 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; Місіонерський відділ при Священному Синоді УПЦ. – Полтава, 2012. – С. 15–25. 

466.      Психологія статевого виховання школярів / М. В. Гриньова, О. В. Джорухова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XIX Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 17–18 трав. 2012 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед.ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2012. – С. 80.

467.      Реалізація виховних ідей А. С. Макаренка у практиці виховних закладів / М. В. Гриньова, Л. М. Гомля // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки : за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість» присвяченої 10-річчю Українського відділення МАНПО, (Луганськ, листоп. 2012 р.) / Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – Ч. І, № 22 (257). – С. 12–19.

468.      Результативність діяльності наукових шкіл на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Гуманітарний вісник : тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2012. – Вип. 27, т. ІІ (35). – С. 76–87.

469.      Роль студентського наукового товариства у популяризації хімічних знань / М. М. Гриньова, К. І. Тарабун // VI Менделєєвські читання : регіон. наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю від дня народження А. П. Каришина та 75-річчю Полтав. обл. : зб. наук. праць, (Полтава, 11–12 жовт. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. міський метод. кабінет, Полтав. держ. аграрна академія, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Полтав. нац. техніч. ун-т, Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2012. – С. 129–131.

470.      Саморегуляція – феномен стабільності природи і людини / М. В. Гриньова // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Інтеграція змісту освіти на засадах освіти для сталого розвитку», (Полтава, 26 квіт. 2012 р. / редкол.: В. Р. Ільченко (гол. ред.) та ін. – Полтава, 2012. – Вип. 4. – С. 108–115.

471.      Саморегуляція як основа розв’язування педагогічної ситуації / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 9. – С. 55–60. –(Серія «Педагогічні науки»).

472.      Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді / М. В. Гриньова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 102. – С. 41–46.

473.      Семейные ценности современной студенческой молодежи тенденции изменений и воспитание / М. В. Гринева, А. В. Барбинова, Ю. П. Кращенко // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете «Особенности воспитательной деятельности в современных условиях» : материалы Междунар. пед. форума / под общей ред. О. В. Уваровской, И. И. Баженова. – Сыктывкар, 2012. – С. 78–81.

474.      Трактування поняття «педагогічна практика» вітчизняними і зарубіжними науковцями / М. В. Гриньова // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Черкаси: 2012. – Вип. 24 (237). – С. 59–62.

475.      Управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Програми наукової мобільності Європейського Союзу. Дії Марії Кюрі : матеріали Всеукр. семінару, (Полтава, 26 груд. 2012 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – К. ; Полтава, 2012. – С. 5–7.

476.      Фахове середовище природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XIX Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 17–18 трав. 2012 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2012. – С. 6–15.

477.      Ян Амос Коменський про збереження здоров'я учня у процесі організації навчальної діяльності / М. В. Гриньова // Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського : програма Міжнар. наук.-практ. конф., (Умань, 25–26 жовт. 2012 р.). – Умань, 2012. – С. 16.

478.      Peculiarities of professional environment functioning at the management and art of teaching sub-department / M. V. Grynyova, V. D. Shpylyovyi // Proceedings The fifth world congress «Aviation in the XXI-st century» «Safety in Aviation and Space Technologies», (September 25–27, 2012). – Kyiv, 2012. – V. 3. – P. 30–34.

479.      Вплив генів та родинного середовища на розвиток здібностей обдарованої дитини / М. В. Гриньова // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Вип. 18. – С. 6–12.

480.      Вплив раціонального харчування на обдарованість студентської молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2013 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. міська рада та ін. – Полтава, 2013. – С. 91–93.

481.      Вчення про біосферу В. І. Вернадського / М. В. Гриньова // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 18–19 квіт. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 3–6.

482.      До проблеми формування творчих здібностей обдарованих школярів / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 11. – С. 31–36. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: https://dspace. pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2274/1/Grinjova.pdf.

483.      Екологічне виховання молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Навколишнє середовище і здоров'я людини : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 25–26 верес. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава, 2013. – С. 238–240.

484.      Идея самоуправления: макаренковская традиция и современная высшая школа / М. В. Гринёва, И. А. Шульга // Методика управління навчальними закладами : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 14 берез. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 17–19.

485.      Колективний досвід вивчення спадщини А. С. Макаренка полтавської кафедри педагогічної майстерності та менеджменту / М. В. Гриньова, А. В. Ткаченко // Педагогіка А. С. Макаренка в полікутурному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф, (Полтава, 12–14 берез. 2013 р.) / Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. міська рада, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава, 2013. – С. 3–8.

486.      Методи і форми організації занять у християнських недільних школах / М. В. Гриньова // Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбутнє : збірка матеріалів четвертих Покровських міжнар. місіонерсько-просвітницьких читань, (Полтава, 23–25 жовт. 2012 р.). – Полтава, 2013. – С. 192–198.

487.      Народні традиції вінкоплетіння у проектах сучасності / М. В. Гриньова, І. А. Шульга // Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 14 берез. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 6–8.

488.      Організація збалансованого харчування для активації розумової діяльності студентської молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26 верес. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Міжнар. академія пед. освіти, Пед.-меморіал. музей В. О. Сухомлинського. – Полтава, 2013. – С. 28–30.

489.      Організація науково-дослідницької діяльності студентів природничого факультету / М. В. Гриньова // VII Менделєєвські читання : регіон. наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю з дня заснування Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка : зб. наук. праць, (Полтава, 12 листоп. 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. міський метод. кабінет, Полтав. держ. аграрна академія, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Полтав. нац. техніч. ун-т. – Полтава, 2013. – С. 102–108.

490.      Особенности организации «Школы активного досуга студенческой молодежи» в городе Полтава / М. В. Гринева, Е. В. Мастюх // Инновационная деятельность в образовании : материалы VІІ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Г. П. Новиковой. – Ярославль ; М., 2013. – Ч. ІІ – С. 162–167.

491.      Підготовка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти" до сімейного життя як соціально-педагогічна проблема / М. В. Гриньова, А. В. Барбінова // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2013р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. міська рада та ін. – Полтава, 2013. – С. 394–396.

492.      Позаудиторна діяльність вищого навчального закладу як засіб природоохоронного виховання майбутніх учителів біології / М. В. Гриньова, М. М. Дяченко-Богун // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации : материалы второй междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. М. Ефимова. – Симферополь, 2013. – Ч. 1 – С. 118–125.

493.      Проблеми вивчення обдарованості школярів / М. В. Гриньова // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [гол. ред. В. Р. Ільченко] ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2013. – Вип. 5. – С. 35–40.

494.      Проблемна ситуація – основа проблемного навчання в ході вивчення християнської педагогіки / М. В. Гриньова // Біблійна історія та християнська етика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 9 квіт. 2013 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2013. – С. 15–20.

495.      Реалізація проекту "Педагоги-новатори України" в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / М. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9. – С. 44–47.

496.      Роль студенческого самоуправления в воспитании активной жизненной позиции молодежи / М. В. Гринева, И. А. Шульга // Инновационная деятельность в образовании : материалы VІІ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Г. П. Новиковой. – Ярославль ; М., 2013. – Ч. І. – С. 335–342.

497.      Саморегуляція менеджера освіти / М. В. Гриньова // Sience and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2013. – І (6), Issue: 10 Oct. – P. 65–68.

498.      Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді / М. В. Гриньова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2013. – № 8, ч. 2. – С. 159–163.

499.      Спадщина А. С. Макаренка: колективне дослідження кафедри педмайстерності ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. Гриньова, А. Ткаченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 41–50.

500.      Створення і розвиток інфраструктур науки під керівництвом Б. Є. Патона / М. В. Гриньова // Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі "Горизонт 2020 " (дії Марії Склодовської-Кюрі) : матеріали Всеукр. семінару з міжнар. участю, (8 жовт. 2013 р) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Держ. підприємство "Центр науково-техн. інформації та сприяння інновац. розвитку України", Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. коледж шк. керівників та ін. – К. ; Полтава, 2013. – С. 3–6.

501.      Створення розвивального середовища для інтелектуально-обдарованих студентів на природничому факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XX Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2013 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. міська рада та ін. – Полтава, 2013. – С. 4–13.

502.      Створення фахового середовища для підготовки магістрів спеціальностей «Управління проектами» та «Управління навчальним закладом» на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27 листоп. 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Ч. ІІ – С. 108–112.

503.      В. О. Сухомлинський про необхідність створення школи під блакитним небом / М. В. Гриньова // Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26 верес. 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Міжнар. академія пед. освіти, Пед.-меморіал. музей В. О. Сухомлинського. – Полтава, 2013. – С. 3–10.

504.      Технология подготовки воспитательных мероприятий в культурно-досуговой деятельности высшего учебного заведения / М. В. Гринева, Ю. И. Боловацкая // Иннова-
ционная деятельность в образовании : материалы VІІ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Г. П. Новиковой. – Ярославль ; М., 2013. – Ч. ІІ – С. 157–162.

505.      Традиції квітчання на Полтавщині / М. В. Гриньова, І. А. Шульга // Навколишнє середовище і здоров'я людини : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 25–26 верес. 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава, 2013. – С. 240–245.

506.      Традиції квітчання на Полтавщині / М. В. Гриньова, І. А. Шульга // Sience and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2013. – Vol. 3. – P. 64–67.

507.      К. Д. Ушинський про застосування методу прикладу у вихованні молоді. Сучасний стан проблеми / М. В. Гриньова, І. А. Шульга // Творча спадщина К. Д. Ушинського у вимірах освіти XXI сторіччя / Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – С. 59–65.

508.      Феномен Трофима Денисовича Лысенко (18981976) (крестный путь советской генетики) / М. Гринева // Слов'янський збірник : зб. наукових і наук.-публіц. праць / уклад. Л. Л. Безобразова ; Слов'янський клуб м. Полтави. – Полтава, 2013. – Вип. XІІ. – С. 153–163.

509.      Важливість формування та розвитку емоційного інтелекту в студентської молоді / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору : зб. наук. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 15–16 трав. 2014 р.) / Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 40–45.

510.      Виховання та самовиховання майбутнього вчителя у середовищі студентського наукового товариства / М. В. Гриньова, А. О. Біленко // Управлінська майстерність керівника навчального закладу : матеріали наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міська рада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослин НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава, 2014. – С. 20–22.

511.      Виховний потенціал системи студентського наукового товариства природничого факультету / М. В. Гриньова, А. О. Біленко // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1–2 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міськарада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України. – Полтава, 2014. – С. 26–28.

512.      Виховні обрії телепередачі "Вектори духовності" / М. Гриньова // Відомості Полтавської епархії. – 2014. – № 10. – С. 6–7.

513.      Виявлення труднощів та шляхів їх подолання у вихованні лідерських якостей студентської молоді учасників соціального проекту "Беремо приклад з лідерів-депутатів Полтавського місцевого самоврядування" / М. В. Гриньова, А. О. Біленко // Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадмін. та ін. – Полтава, 2014. – С. 18–20.

514.      Вплив збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 13. – С. 17–21. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: https://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2887/1/Grinjova.pdf.

515.      Втілення іноземного досвіду туризму у соціальному проекті "Зелений туризм для всіх" / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т біології Уфимського наук. центру РАН (Росія), Омський держ. пед. ун-т (Росія) [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 168–170. 

516.      "Зелений туризм для всіх" як оздоровча технологія / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Науково-методичне забезпечення напряму підготовки "Здоров'я людини" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 5 груд. 2014 р.) / гол. ред. М. І. Степаненко ; за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – С. 3–5. 

517.      Менеджмент управління підготовкою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти» до сімейного життя / М. В. Гриньова, А. В. Барбінова // Актуальні питання природничих досліджень : матеріали студ. наук.-практ. конф. / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – С. 84–87.

518.      Міський дендропарк як оздоровчий центр міста / М. В. Гриньова, В. В. Кривенко // Науково-методичне забезпечення напряму підготовки "Здоров'я людини" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 5 груд. 2014 р.) / гол. ред. М. І. Степаненко ; за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – С. 5–6.

519.      Оптимальний режим збалансованого харчування студентської молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2014. – С. 67–68.

520.      Організація режиму збалансованого харчування студентської молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадмін. та ін. – Полтава, 2014. – С. 20–21.

521.      Основи функціонування розвивального середовища для педагогічно-обдарованих студентів на природничому факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Житомир, 10 квіт. 2014 р.) / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – С. 61–64.

522.      Особливості стресогенних ситуацій педагогічного процесу / М. В. Гриньова // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров'я ПНПУ імені К. Д. Ушинського, (Одеса, 11–12 верес. 2014 р.) / гол. ред. А. І. Босенко ; Південно-український нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – Ч. 2. – С. 74–80.

523.      Педагогічна антропологія К. Д. Ушинського / М. В. Гриньова, В. Шмойло // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1–2 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міськарада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України. – Полтава, 2014. – С. 97–100.

524.      Підтримка "зеленої" економіки в Україні / М. В. Гриньова // Навколишнє середовище і здоров'я людини : зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 29–30 верес. 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 8–10.

525.      Принципи організації збалансованого харчування студентської молоді / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Актуальні питання природничих досліджень : матеріали студ. наук.-практ. конф. / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – С. 88–90.

526.      Природничі дисципліни в реаліях сучасної освіти / М. Гриньова, Г. Сорокіна // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 5–6. – С. 94–100.

527.      Про освітні послуги кафедр природничого факультету, умови, процес і результат освітньої діяльності / М. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2014. – С. 68–73.

528.      Проблеми "зеленої" економіки в Україні / М. В. Гриньова // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 17–18 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. академія", Полтав. нац. техн. ун-т імені Ю. Кондратюка, Полтав. аграрна академія. – Полтава, 2014. – С. 99–100.

529.      Проблеми фінансування студентського самоврядування / М. Гриньова, І. Шульга // Слов'янський збірник : зб. наук. і наук.-публ. праць / уклад. Л. Л. Безобразова ; Слов'янський клуб м. Полтави. – Полтава, 2014. – Вип. XІІІ. – С. 82–90.

530.      Проект становлення лідерських якостей майбутнього вчителя / М. В. Гриньова, І. А. Шарка // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2014. – С. 74.

531.      Проекти «Зеленої» економіки в Україні / М. В. Гриньова // Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць / [ред. кол., гол. ред. В. Р. Ільченко] ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава,2014. – Вип. 6. – С. 61–64.

532.      Рекомендації міському самоврядуванню щодо удосконалення зеленого туризму на Полтавщині / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадмін. та ін. – Полтава, 2014. – С. 21–23. 

533.      Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя / М. В. Гриньова, Н. О. Коновал // Наукові записки / ред. кол.: В. В. Радул, С. П. Величко та ін. ; КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 131. – С. 3–5. – (Серія : Педагогічні науки).

534.      Роль зеленого паркового туризму у підвищенні емоційного інтелекту людини / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1–2 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міськарада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України. – Полтава, 2014. – С. 28–29.

535.      Саморегуляція як основа формування культури студентської молоді / М. В. Гриньова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / Чернівецький нац. у-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 679. – С. 20–33. – (Педагогіка та психологія).

536.      Система студентського самоврядування в контексті Макаренківської спадщини / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 57–63.

537.      Слово про О. П. Руденка – науковця, організатора, педагога / М. В. Гриньова // Олександр Пантелеймонович Руденко : біобібліографічний покажчик : до 75-річчя від дня народження / уклад.: О. А. Губачова, О. В. Хорольський ; за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 71–72. – (Серія «Науковці університету»).

538.      Ставлення А. С. Макаренка до педагогічної науки / М. В. Гриньова // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : метеріали Міжнар.наук.-практ. конф., (Полтава, 1–2 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міськарада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України, Держ. пенітенціарна служба України та ін. – Полтава, 2014. – С. 3–6.

539.      Ставлення молоді до зеленого туризму в масштабах міста / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Управлінська майстерність керівника навчального закладу : матеріали наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міська рада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава, 2014. – С. 22–23.

540.      Становлення і розвиток природничого факультету (1991–2014 рр.) / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–30 трав. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2014. – С. 3–8.

541.      Сутність та принципи діяльності авторського соціального проекту «Зелений туризм для всіх» / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Актуальні питання природничих досліджень : матеріали студ. наук.-практ. конф. / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – С. 90–93.

542.      Теоретичні основи менеджменту управління підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ДНЗ ПЦПТО до сімейного життя / М. В. Гриньова, А. В. Барбінова // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1–2 квіт. 2014 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. міськарада, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України. – Полтава, 2014. – С. 12–14.

543.      Умови реалізації виховного потенціалу в системі студентського самоврядування / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна, Ю. П. Кращенко // Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України : міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 30 верес. – 1 жовт. 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т проблем виховання НАПН України, Варшавский ун-т, м. Варшава, Республіка Польша [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 4–8. 

544.      Управлінська майстерність майбутніх елітних менеджерів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – Вип. 80. – С. 77–79.

545.      Условия реализации воспитательного потенциала в системе студенческого самоуправления / М. В. Гринева, Ю. П. Кращенко, Г. Ю. Сорокина // Педагогические заметки : науч. журн. – Новосибирск, 2014. – Т. 7, вып. 1. – С. 52–57.

546.      Фінансування студентського самоврядування / М. В. Гриньова, І. А. Шульга // Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України : міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 30 верес. – 1 жовт. 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т проблем виховання НАПН України, Варшавский ун-т, м. Варшава, Республіка Польша [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 17–21. 

547.      Функціонування місцевого дендропарку як рекреаційного центру / М. В. Гриньова, В. В. Кривенко // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т біології Уфимського наук. центру РАН (Росія), Омський держ. пед. ун-т (Росія) [та ін.]. – Полтава, 2014. – С. 65–68. 

548.      Чисте узбіччя як складова екологічної свідомості населення Полтавщини / М. В. Гриньова, В. В. Кривенко // Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 2 квіт. 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадмін. та ін. – Полтава, 2014. – С. 54–55.

549.      Авторський проект «Розробка раціонального еколого-економічного маршруту ботанічною пам’яткою природи «Кочубеївські дуби» як один з передових шляхів підвищення екологічної культури нації» / М. В. Гриньова, А. А. Арканова // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, присвяченої 120-річчю від дня народження Д. К .Зерова, (Полтава, 15–20 верес. 2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 153–154.

550.      Авторський соціальний проект «Зелений туризм для всіх» як основа використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду міста Полтави / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, присвяченої 120-річчю від дня народження Д. К. Зерова, (Полтава, 15–20 верес. 2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 11–12.

551.      Авторський соціальний проект «Зелений туризм для всіх» як основа розвитку рекреаційного-туристичної бази Полтавщини / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування : національні, європейські та міжнародні виміри : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності. (Київ, 18 верес. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності НАПрН України. – К., 2015. – С. 50–55.

552.      Аспекты менеджмента в привлечении территориальной общины к функционированию дендропарка как рекреационного и эколого-просветительского центра / М. В. Гринева, В. В. Кривенко, С. П. Школяр // Экология плюс. – 2015. – № 3. – С. 18–32.

553.      Виховання здорового способу життя як складова якості життя молоді / М. В. Гриньова // Педагогічні технології формування культури здоров'я особистості : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, (Чернігів, 3 квіт. 2015 р.) / Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка ; відп. ред. Г. І. Жара. – Чернігів, 2015. – С. 3–6.

554.      Вплив професійно орієнтованого освітнього середовища природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка на досягнення студентства / М. В. Гриньова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. XXІI Каришинські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 21–22 трав. 2015 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 4–6.

555.      До питання авторського права на природний ансамбль міського Полтавського дендропарку як об’єкта інтелектуальної власності / М. В. Гриньова, В. В. Кривенко // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування : національні, європейські та міжнародні виміри : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності, (Київ, 18 верес. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності НАПрН України. – К., 2015. – С. 47–50.

556.      До питання про автономію сучасних вищих навчальних закладів / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 34–36.

557.      До питання про викладання дисципліни «Управління навчально-виховним процесом» / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна // Наукові підходи в управління навчальними закладами : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Житомир, 28 квіт. 2015 р.). – Житомир, 2015. – С. 92–102.

558.      До питання про властивості води / М. В. Гриньова // VIII Менделєєвські читання : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Полтава, 19 берез. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Міський метод. кабінет управління освіти м. Полтави [та ін.]. – Полтава, 2015. – С. 23–24.

559.      До питання про значення здоров’язберігаючого середовища у вищому навчальному закладі / М. В. Гриньова, І. А. Дудка // Наукові записки / ред. кол.: В. В. Радул, В. А. Кушнір та ін. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка – Кіровоград, 2015. – Вип. 140. – С. 6–10. – (Серія : Педагогічні науки).

560.      Зелений туризм для всіх. Сільський відпочинок / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. XXІI Каришинські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 21–22 трав. 2015 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 63–65.

561.      А. С. Макаренко про госпрозрахунок та рентабельність виробництва / М. В. Гриньова // Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава,13 берез. 2015 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадміністрація, Полтав. міськрада [та ін.]. – Полтава, 2015. – С. 12–13. 

562.      Можливі підходи до формування здоров'язбережувальної компетенції у майбутніх вчителів біології / М. В. Гриньова, А. А. Коваль // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 16 квіт. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. держ. аграрна академія. – Полтава, 2015. – С. 123–125.

563.      Основи використання здоров'язбережувальних технологій для підготовки майбутніх вчителів основ здоров'я на природничому факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Здоров'я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 3–5.

564.      Оцінка полтавського міського дендропарку як складової зеленої архітектури міста, природного ансамблю, як об’єкту інтелектуальної власності / М. В. Гриньова, В. В. Кривенко // Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі : зб. наук. праць / [ред. кол., гол. ред. В. Р. Ільченко ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського]. – Полтава, 2015. – Вип. 7. – С. 310–313.

565.      Педагогічні дисципліни в реаліях сучасної освіти / М. В. Гриньова, Г. Ю. Сорокіна // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. рец. журн. – 2014. – № 5–6. – С. 94–100.

566.      Природоохоронні акції в розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнівської молоді / М. В. Гриньова, А. С. Крюкова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. XXІI Каришинські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 21–22 трав. 2015 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 114–117.

567.      Проблеми застосування здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі / М. В. Гриньова // Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку : тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2015. – С. 31–33.

568.      Просвітницька взаємодія з органами місцевого самоврядування і населення міста Полтави щодо впровадження соціального проекту «Зелений туризм для всіх» / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 14–15 трав. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 15–19.

569.      Розвиток конкурентних переваг діяльності колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка засобами фінансового забезпечення / М. В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 16. – С. 28–38. – (Серія «Педагогічні науки»).

570.      Розробка авторського раціонального еколого-економічного маршруту на території ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» / М. В. Гриньова, А. А. Арканова // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності, (Київ, 18 верес. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності НАПрН України. – К., 2015. – С. 42–46.

571.      Роль авторського соціального проекту «Зелений туризм для всіх» в екологічному вихованні школярів / М. Гриньова, К. Мастюх // Рідна школа. – 2015. – № 1–2. – С. 39–42.

572.      Роль авторського соціального проекту «Зелений туризм для всіх» у становленні екологічної свідомості школярів / М. В. Гриньова, К. В. Мастюх // Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави : матеріали тез доповідей Всеукр. студентського наук. форуму, (Полтава, 22 жовт. 2015 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 41–43.

573.      Саморегуляція як основа психічного самовигорання вчителя / М. В. Гриньова // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 25 листоп. 2015 р.) / уклад.: Н. В. Гузій, В. І. Саюк ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – С. 21–27.

574.      Студентське самоврядування – запорука успіху гідного громадянина своєї країни / М. В. Гриньова, А. А. Арканова, О. І. Лашенкова // Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави : матеріали тез доповідей Всеукр. студентського наук. форуму, (Полтава, 22 жовт. 2015 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – С. 37–40.

575.      В. Сухомлинський про виховання якості здоров’я молоді / М. В. Гриньова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 218–221.

576.      Фандрайзинг у вищому навчальному закладі / М. В. Гриньова, І. А. Дудка // Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 13 берез. 2015 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадміністрація, Полтав. міськрада [та ін.]. – Полтава, 2015. – С. 16–18.

577.      Billingual Communication Culture / M. Grinyova, E. Venevtseva // International Journal of Economics and Society, USA. – 2015. – V. 1, іssue 3. – P. 119–123.

578.      Efficiency of Inquiry-Based Education : Guided Research vs. ‘Blind’ Brainstorming / M. V. Grinyova, A. Kazachkov, J. C. Moor, R. Vovk // Hands-on Science. Brightening our future – The Hands-on  Science. – Network, 2015. – S. 35–36.

579.      The problem of functioning of magistracy on project management / M. V. Grinyova, O. A. Mykhalchenko // PROCEEDINGS THE SIXTH WORLD CONGRESS "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" “Safety in Aviation and Space Technologies”. – 2014. – September 23–25. – V. 3.

580.      Екологізований курс хімії у сучасній школі / М.В.Гриньова // IХ  Менделєєвські  читання:  Збірник  наукових  праць  регіональної  науково-практичної конференції, (Полтава, 24 лютого 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім.. В.Г. Короленка [та ін.] – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2016. – С. 94-97.

581.      Фінансове забезпечення і конкурентоспроможність Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка / М.В.Гриньова // Імідж сучасного педагога. – № 1 (160).– Полтава: АСМІ. – 2016. – С. 18-21.

582.      Принципи виховання білінгвальної культури спілкування у студентів вищих навчальних закладів / М.В.Гриньова, Є.В.Вєнєвцева // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І.Г. Передерій, А.А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016.  – С.35-38.

583.      Менеджер-професіонал – потреба часу / М.В.Гриньова, Є.В.Вєнєвцева // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів (29 березня 2016 року). – Житомир : ФО-П Левковець, 2016. – С.84-88.

584.     Важливість функціонування спеціальності «Здоров’я людини*» на природничому факультеті ПНПУ імені В.Г.Короленка / М.В.Гриньова // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали науково-практичної конференції / За загальною редакцією М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2016. –С.213-215.

585.      Вплив глобалізації на освітні процеси в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка / М.В.Гриньова //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітні й наукові виміри географії», присвяченої 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 25-26 квіт. 2016 р.  / відп. ред. С.М.Шевчук. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – С. 16-18.

586.      Евтаназія як актуальна проблема біоетики / М.В.Гриньова // Актуальні проблеми лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статтей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Полтава, 11-12 травня 2016 р. / М-во охорони здоровя, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Інститут психології та соціального захисту Львівського державно університету безпеки життєдіяльності [та ін.]. – Харків : ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2016. – С.38-42.

587.      Зелений кизиловий ансамбль садиби В.Г.Короленка [Текст] : науково-популярні нариси / М.В.Гриньова, В.В.Оніпко, Ю.І. Боловацька та ін. – Полтава : ТОВ «Фірма « Техсервіс», 2016. – 161 с. : іл.

588.      Саморегуляція навчальної діяльності школярів / М.В.Гриньова // Інформаційний збірник для директора школа та завідуючого дитячим садочком. – 2016. - № 13-14 (52).  – С.41-45

589.      Психічне самовигорання вчителя / М.В.Гриньова // Інформаційний збірник для директора школа та завідуючого дитячим садочком. – 2016. - № 15-16 (53). – С.38-44

590.      Управління навчально-виховним процесом : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «Фірма « Техсервіс», 2016. – 306 с. (Схвалено Міністерством освіти інауки України ).

591.      Гриньова М.В. До питання про важливість вітаміну Д3 в організмі людини / М.В.Гриньова //  Х  Менделєєвські  читання:  Збірник  наукових  праць  регіональної  науково-практичної конференції з міжнародною участю, (Полтава, 22 лютого 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім.. В.Г. Короленка [та ін.] – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2017. – С.26-28

592.      Гриньова М.В. Структура управлінської діяльності у навчально-виховному процесі / М.В.Гриньова, Г.Ю. Сорокіна // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 року) : в 2 ч. Ч.1. / Житомир.держ. ун-т ім.. І.Я.Франка, Нац. акад. пед.наук , Полтав.держ.пед.ун-т ім..В.Г.Короленка; [відпов.за вип.. : Б.М.Ренькас, Т.Є.Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2017. – С.134-138

593.      Гриньова М.В. Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології Система «Дидактосервіс» : навч.посіб. / М.В.Гриньова, С.П.Яланська. – 2-е вид.випр., допов. – Полтава : ФОП Мирон І.А., 2017. – 546 с (рекомендовано МОН України (лист №1/11-4919 від 04.04.2014).

594.      Гриньова М.В. Реалізація принципу взаємозв’язку виховання з виробничою працею в досвіді А.С.Макаренка / М.В.Гриньова // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (м. Полтава, 13-14 березня 2017 р.) / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – С. 3-5

595.      Гриньова М.В. Дослідницька діяльність викладачів і студентів на природничому факультеті полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / М.В.Гриньова, Ю.П.Кращенко // Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Методика  навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017.  – С. 3-10

596.      Гриньова М.В. Проблема здоров’я вчителя та учня у здоров’язбережувальному навчанні / М.В.Гриньова, М.М. Дяченко-Богун // Матеріали Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Методика  навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017.  – С. 95-97

597.      Гриньова М.В. П.Лесгафт про взаємозв’язок розумового і фізичного виховання / М.В.Гриньова // Актуальні питання медицини і біології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. Пилипенка С.В. – Полтава: Астрая, 2017. – С. 128-129

598.      Гриньова М.В. Абнативність науково-педагогічних кадрів як складова їх особистісно-професійної компетентності (із досвіду природничого факультету Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка) / М.В. Гриньова // Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 травня 2017 р., Суми) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-кафедри/всеукраїнська-конференція

599.      Гриньова М.В. Значення та особливості спортивно-пізнавального маршруту в природних парках (на прикладі парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва ПНПУ імені В.Г.Короленка) / М.В.Гриньова, О.А. Кабак // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня  2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 169-170

600.      Гриньова М.В. Вплив міського самоврядування на сімейне виховання старших підлітків / М.В.Гриньова, Н.Ю. Холодько // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня  2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 170-171

601.      Гриньова М.В. Cучасні підходи до формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів вищих навчальних закладів / М.В.Гриньова, А.О. Варданян // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2017. – Вип. 19. – С. 50-55

602.      Гриньова М.В. Вплив демографічної кризи на функціонування спеціалізації «здоров’я людини» в педагогічному університеті / М.В.Гриньова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статтей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Полтава, 8-9 червня 2017 р.). – Полтава: Вид-во «Астрая», 2017. – С. 57-59

603.      Гринева М.В. Основы функционирования специализации «Здоровье человека» в Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко / М.В.Гринева // Norwegian Journal of development of the International Science. – №7. – VOL.3. – Oslo, Norway, 2017. – С.19-22

604.      Гриньова М.В. До проблеми адаптації студентів-переселенців у вищих навчальних закладах / М.В.Гриньова // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали ІІІ Всеукраїнської  заочної науково-практичної конференції. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 42-44

605.      Гриньова М. В. Організація методичної роботи на природничому факультеті  Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М.В. Гриньова // Proceedings of the International Scientific Conference "Science of the XXI century: problems and prospects of researches". – Poland, Warsaw. –  August 17, 2017. – Vol.4– С. 23-29

606.      Гриньова М. В. Використання біорізноманіття на садибі І. П. Котляревського в м. Полтава / М.В.Гриньова, В.В. Ходунай // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. – С. 18.

607.      Гриньова М. В. Про необхідність предметної спеціалізації «Здоров'я людини» для підготовки майбутнього вчителя / М. В. Гриньова // Загальна теорія здоров'я та здоров'язбереження: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 434-439.

608.      Гриньова М. В. Світ рослин у творчості І. П. Котляревського: науково-популярні нариси / Гриньова М. В., Оніпко В. В., Купріян К. В., Ходунай В. В. – Полтава: ТОВ Фірма «Техсервіс», 2017. – 111 с.

609.      Адаптація студентів-переселенців до університетського середовища: стан, проблеми, перспективи. [колективна монографія]/ Під заг. ред. М.В.Гриньової.  – Полтава:, 2017. – (в друці).

610.      Менеджмент: управління навчальним закладом: програма атестаційного екзамену для студ. осв. ступеня магістр спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» / авт.-уклад. Н.В. Бєляєва, М.В. Гриньова, А. В. Ткаченко, О. Г. Жданова-Неділько, Н.М. Сас, Н. М. Пивовар, Ю. І. Боловацька. – Полтава : ПНПУ, 2017. –  38с.

611.      Освітньо-професійна програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Педагогічна освіта (за спеціалізаціями) / Керівник проектної групи М.В. Гриньова. – Полтава : ПНПУ, 2017. –  39 с.

612.      Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю») / Член проектної групи М.В. Гриньова. – Полтава : ПНПУ, 2017. –  39 с.

613.      Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (спеціалізація «Здоров’я людини») / Член проектної групи М.В. Гриньова. – Полтава : ПНПУ, 2017. –  46 с.

614.      Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (м. Полтава, 13-14 березня 2017 р.) / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – 183 с.

615.      Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Методика  навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV Каришинські читання) (м. Полтава, 18-19 травня 2017 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – 365 с.

616.      Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2017. – 168 с.

617.      Гриньова М.В. Вплив ідей В.О.Сухомлинського на естетичну підготовку майбутнього викладача // Management of higer tducation quality: problems and prospects/[Collection of scientific papers tited Viktor Oliynik]. – Publlished by IASHE, London, 2017. – P.64–67. (ISBN 978-1-911354-23-9)

618.      Гриньова М.В. Зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку паркових територій Полтавщини: методика соціального проекту/ М.В. Гриньова, К.В Купріян/ Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2017. – Вип. 20. – С. 75-79. (фахове видання+Index Copernicus)

619.      Гриньова М.В. Роль авторського соціального проекту «Зелений туризм для всіх» у становленні екологічної свідомості школярів міста Полтави / М. В. Гриньова, К. В. Купріян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 267. – С. 54-591.

620.      Гриньова М. В. Вчення про ноосферу В. І. Вернадського – основа сучасного природознавства / М. В. Гриньова // «Імідж сучасного педагога» – електронне наукове видання. – №3/1(172). – Полтава, 2017. – С. 48-55.

621.      Гриньова М.В. Наукова школа «Саморегуляція як основа успішної професійної діяльності» / М. В. Гриньова // «Імідж сучасного педагога» – електронне наукове видання. – №4/2 (173). – Полтава, 2017. – С. 5-10. (електронне фахове)

622.      Гриньова М. В. Основи педагогіки І.А. Зязюна / М.В. Гриньова // Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 30-31 березня 2017 р.) / ред. колегія : В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало ; укл. Н.В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 41-44.

623.      Гриньова М.В. Абнативність науково-педагогічних кадрів як складова їх особистісно-професійної компетентності (із досвіду природничого факультету Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка) / М.В. Гриньова // Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 травня 2017 р., Суми) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-кафедри/всеукраїнська-конференція

624.      Гриньова М. В. Об'єднані територіальні громади в системі охорони здоров'я/ М.В.Гриньова, В.І. Дрижд //Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2017. – С. 3-7

625.      Гриньова М. В.Природні ресурси як засіб розвитку  територіальних громад/ М.В.Гриньова, В.І. Дрижд // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) (2-3 листопада 2017 р., м. Полтава):мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф.– Полтава: ФОП Гаража, 2017. – С. 280-284

626.      Гриньова М. В. Поняття оздоровлення ландшафту, способи його впровадження та ставлення студентської громади до цих процесів/ М.В.Гриньова, В.В. Ходунай //Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальноюредакцією проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2017. – С. 7-9.

627.      Гриньова М. В. Ідеї В.О. Сухомлинського про зміцнення здоров’я школярів/ М.В.Гриньова //Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф.(27-28 вересня 2017 року, м. Кропивницький) /за ред. І. Г. Баранюк, Н. М. Озерної, О. М. Ткаченко. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2017. – С. 5-7.

628.      Гриньова М. В. Наукова, методична та еколого-просвітницька робота на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка / М.В.Гриньова //Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) (2-3 листопада 2017 р., м. Полтава): мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф.– Полтава: ФОП Гаража, 2017. – С.23-32

629.      Гриньова М. В. В. І. Вернадський про основні напрями наукових досліджень ХХ століття (до 155-річчя від дня народження великого вченог-енциклопедиста та 100-річчя створення ним Академії Наук України): Монографія / М. В. Гриньова, Г. Ф. Джурка, В. Т. Мельник. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2018. – 322 с.

630.      Мережеве співробітництво ВНЗ – шлях до якісної дистанційної освіти / Кононец Н.В., Гриньова М.В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [“Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи”], (Умань, 22 квітня 2016 р.). – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 53–57.

631.      Ресурсно-орієнтоване навчання як освітня політика в контексті євроінтеграції / Кононец Н. В., Гриньова М.В. // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА, 2017. С. 9–12. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t85-topic

632.      Саморегуляція як основа ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі / Гриньова М.В., Кононец Н.В.// Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : КУЕП ПДАА, 2018. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t194-topic