Разом ми - сила!


ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»

09.01.2018 19:22

Вельмишановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

«Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»

яка відбудеться 19-23 лютого 2018 року.

 

Пропонуємо виступити з доповідями і повідомленнями у наступних секціях:

Секція 1. Євроінтеграційні процеси та сучасні проблеми в українській освіті

Секція 2. Сучасні навчальні ресурси та інформаційні технології в освітньому процесі

Секція 3. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання

Секція 4. Інноваційні методики навчання спеціальних дисциплін

Секція 5. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

Секція 6. Проблеми виховання сучасної молоді: ресурсний підхід

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати).

Тексти доповідей буде розміщено на форумі конференції за адресою: https://acup.poltava.ua/

Мови  конференції: українська, англійська, російська.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail:natalkapoltava@ukr.net до 19 лютого 2018 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву по прізвищу автора: наприклад, Petrenko.doc.

 

Вимоги до оформлення тез

  • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
  • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
  • Міжрядковий інтервал 1.
  • Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см.
  • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

Усі учасники отримають електронний збірник тез Інтернет-конференції.

Шановні колеги!

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення цієї інформації серед студентів, викладачів ВНЗ (технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів. 

—————

Назад